ექი­მე­ბი გა­მო­უ­ვალ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში აღ­მოჩ­ნდენ - ერთ მხა­რეს იყო მშობ­ლე­ბის კა­ტე­გო­რი­უ­ლი უარი სის­ხლის გა­დას­ხმა­ზე, ხოლო მე­ო­რე მხა­რეს - გო­გო­ნას სი­ცო­ცხლე - რა უნდა იცოდეს პაციენტმა საკუთარ უფლებებზე
ექი­მე­ბი გა­მო­უ­ვალ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში აღ­მოჩ­ნდენ - ერთ მხა­რეს იყო მშობ­ლე­ბის კა­ტე­გო­რი­უ­ლი უარი სის­ხლის გა­დას­ხმა­ზე, ხოლო მე­ო­რე მხა­რეს - გო­გო­ნას სი­ცო­ცხლე - რა უნდა იცოდეს პაციენტმა საკუთარ უფლებებზე
ხში­რად ექიმ­თან ვი­ზი­ტის დროს, პა­ცი­ენ­ტმა არ იცის სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ და ის, თუ რო­გორ მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა ექი­მი, მხო­ლოდ მის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზმსა და კე­თილ­გან­წყო­ბის ხა­რისხზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

დიახ, უმე­ტე­სად არ ვი­ცით, თუნ­დაც ოჯა­ხის ექიმს ჩვენ­თვის რა ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­წო­დე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა აქვს, ან სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბის გა­მო­ძა­ხე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, რა უნდა მო­ვი­თხო­ვოთ სა­მე­დი­ცი­ნო ბრი­გა­დის­გან და არც ის ვი­ცით, ექი­მის არაკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რო­ბის გამო და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა პა­ცი­ენ­ტმა სა­მარ­თა­ლი რო­გორ იპო­ვოს.

ამ სა­კი­თხებ­ზე სა­სა­უბ­როდ AMBEBI.GE-მ სა­მე­დი­ცი­ნო სა­მარ­თლის მკვლე­ვარს, ევ­რო­პის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ვიცე-რექ­ტორს და ასის­ტენტ-პრო­ფე­სორს
თა­მარ კერ­ძა­ი­ას
მი­მარ­თა.

- რა უფ­ლე­ბე­ბი აქვს პა­ცი­ენტს ექიმ­თან ვი­ზი­ტის დროს და რა შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­თხო­ვოს მის­გან?

- პირ­ველ რიგ­ში, პა­ცი­ენტს უფ­ლე­ბა აქვს სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის გამ­წე­ვი­სა­გან მი­ი­ღოს სრუ­ლი, ობი­ექ­ტუ­რი, დრო­უ­ლი და გა­სა­გე­ბი ინ­ფორ­მა­ცია სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის შე­სა­ხებ. სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნალ­მა უნდა გა­ნუ­მარ­ტოს პა­ცი­ენტს არამ­ხო­ლოდ მის მიერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის ში­ნა­არ­სი, არა­მედ ყვე­ლა სხვა ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა, თუნ­დაც მო­ცე­მუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა ვერ სთა­ვა­ზობ­დეს მკურ­ნა­ლო­ბის აღ­ნიშ­ნულ მე­თო­დებს პა­ცი­ენტს, შე­სა­ბა­მი­სი აპა­რა­ტუ­რის თუ კად­რე­ბის არ­ყო­ლის გამო.

პა­ცი­ენტს აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ნე­მარ­ტოს და­გეგ­მი­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის ყვე­ლა თან­ხმლე­ბი რის­კი, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა დად­გეს, თუნ­დაც ძა­ლი­ან მცი­რე ალ­ბა­თო­ბით. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­კი­თხი არ­სე­ბი­თად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან პა­ცი­ენტს შე­სა­ბა­მი­სი რის­კის (გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნის) ცოდ­ნის შემ­თხვე­ვა­ში, შე­საძ­ლოა, სა­ერ­თოდ უარი ეთ­ქვა შე­თა­ვა­ზე­ბულ მკურ­ნა­ლო­ბა­ზე.
თუ ექი­მი წი­ნას­წარ­ვე არ მო­ახ­დენს რის­კე­ბის შე­სა­ხებ პა­ცი­ენ­ტის ინ­ფორ­მი­რე­ბას და ასე­თი რის­კი დად­გე­ბა, ექი­მი პა­სუხს აგებს იმის მი­უ­ხე­და­ვად, სწო­რად გა­უ­წია თუ არა სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბა.

მა­გა­ლი­თად, ერთ-ერთ შემ­თხვე­ვა­ში, სა­სა­მარ­თლომ ექი­მის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კი­თხი და­ა­ყე­ნა იმის გამო, რომ 74 წლის პა­ცი­ენტს ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი ინექ­ცი­ით მი­ე­წო­და პე­ნი­ცი­ნი­ლის შემ­ცვე­ლო­ბის მქო­ნე წა­მა­ლი, რომ­ლი­თაც გა­მოწ­ვე­უ­ლი ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცი­ის შე­დე­გად პა­ცი­ენ­ტი გარ­და­იც­ვა­ლა. აქ მთა­ვა­რი დარ­ღვე­ვა ის გახ­ლდათ, რომ პა­ცი­ენტს არ მი­ე­წო­და ინ­ფორ­მა­ცია აღ­ნიშ­ნუ­ლი წამ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­საძ­ლო რის­კებ­ზე, რისი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაც ექიმს ჰქონ­და.

ხში­რად, სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი არ­ღვე­ვენ პა­ცი­ენ­ტის უფ­ლე­ბას, გა­ეც­ნოს მის შე­სა­ხებ არ­სე­ბულ ნე­ბის­მი­ერ სა­მე­დი­ცი­ნო ჩა­ნა­წერს. პერ­სო­ნა­ლურ მო­ნა­ცემ­თა დაც­ვის ინ­სპექ­ტო­რის ან­გა­რიშ­ში ხში­რა­დაა შემ­თხვე­ვა, რო­დე­საც პა­ცი­ენ­ტის მო­თხოვ­ნის მი­უ­ხე­და­ვად, სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­უ­რე­ბის გამ­წე­ვი არ აწ­ვდის ან დაგ­ვი­ა­ნე­ბით აწ­ვდის პა­ცი­ენტს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის შე­სა­ხებ ჩა­ნა­წე­რებს.

სა­ყუ­რა­დღე­ბოა, რომ უზე­ნა­ე­სი სა­სა­მარ­თლოს მიერ დად­გე­ნი­ლი პრაქ­ტი­კით, თუ ექიმ­მა ვერ უზ­რუნ­ველ­ყო სა­მე­დი­ცი­ნო ჩა­ნა­წე­რე­ბის სწო­რად წარ­მო­ე­ბა ან არ გა­დას­ცა ეს ინ­ფორ­მა­ცია პა­ცი­ენტს, სა­სა­მარ­თლო­ში მტკი­ცე­ბის ტვირ­თი სწო­რედ სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის გამ­წე­ვის მხა­რეს გა­და­დის, რაც იმას ნიშნვს, რომ არა პა­ცი­ენ­ტმა, არა­მედ ექიმ­მა უნდა ამ­ტკი­ცოს, რომ შე­სა­ბა­მი­სი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­უ­რე­ბა პა­ცი­ენტს სწო­რად და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­უ­რად გა­ე­წია.

უმ­ნიშ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ასე­ვე გა­აჩ­ნია ექიმს პა­ცი­ენ­ტის წი­ნა­შე, ნე­ბის­მი­ე­რი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­წე­ვის წინ, პა­ცი­ენ­ტი­სა­გან ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი თან­ხმო­ბის მი­ღე­ბაა. ხოლო, თუ პა­ცი­ენ­ტი მცი­რე­წლო­ვა­ნი ან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის უნა­რის არმ­ქო­ნეა, მისი კა­ნო­ნი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის თან­ხმო­ბაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი.

თუმ­ცა, პრაქ­ტი­კა­ში ხში­რია შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც პა­ცი­ენ­ტი მცი­რე­წლო­ვა­ნია ან უგო­ნო მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია და მისი ნა­თე­სა­ვი უარს აცხა­დებს მის­თვის შე­სა­ბა­მი­სი სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­წე­ვა­ზე, რო­მე­ლიც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მისი სი­ცო­ცხლის გა­და­სარ­ჩე­ნად.
განაგრძეთ კითხვა
3748
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
გამოკითხვა
მოახერხეთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანა, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა დაგიჯდათ ეს დაახლოებით?