გამოკითხვა
რამდენ ლარს შეადგენს თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი?
1000 ლარამდე
54.1%
1000-დან 2000 ლარამდე
17.3%
2000-დან 4000 ლარამდე
12.8%
4000 ლარზე მეტი
15.8%
გამოკითხვის არქივი
ყველაზე კითხვადი
გამოკითხვა
რამდენ ლარს შეადგენს თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი?
```