კიდევ ვინ მიიღებს უფასო "ტამიფლუს" - ჯანდაცვის სამინისტრომ ჩამონათვალი გააფართოვა
კიდევ ვინ მიიღებს უფასო "ტამიფლუს" - ჯანდაცვის სამინისტრომ ჩამონათვალი გააფართოვა
ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ გა­ა­ფარ­თო­ვა იმ პი­რე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი, ვინც ან­ტი­ვირუ­სულ პრე­პა­რატს "ტა­მიფ­ლუს" უფა­სოდ მი­ი­ღებს. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრმა და­ვით სერ­გე­ენ­კომ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და და აღ­ნიშ­ნა, რომ ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მე­დი­კა­მენტ "ტა­მიფ­ლუს" მა­რა­გე­ბი აქვს და აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრე­პა­რა­ტის საკ­მაო რა­ო­დე­ნო­ბას სა­აფ­თი­ა­ქო ქსე­ლებს გა­დას­ცე­მენ.

"ჩვენ პე­რი­ო­დუ­ლად ვუს­ვამთ ხაზს თუ რამ­დე­ნად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ექიმ­თან დრო­უ­ლი მის­ვლა და სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ან­ტი­ვირუ­სუ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის დრო­უ­ლი და­წყე­ბა. ამ­ჯე­რად, ან­ტი­ვირუ­სუ­ლი პრე­პა­რა­ტის მა­რა­გე­ბი ქვე­ყა­ნა­ში საკ­მა­რი­სია, თუმ­ცა, სამი ძი­რი­თა­დი არე­ა­ლი­დან (რო­გო­რი­ცაა:სტა­ცი­ო­ნა­რე­ბი, სა­აფ­თი­ა­ქო ქსე­ლი და ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს
მა­რა­გე­ბი), ბოლო ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ერთ-ერ­თში - სა­აფ­თი­ა­ქო ქსე­ლებ­ში დე­ფი­ცი­ტი შე­იქ­მნა. 10 იან­ვარს შევ­სე­ბა შე­მო­ვა, თუკი ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო ამ მე­დი­კა­მენტს თა­ვი­სი მა­რა­გე­ბი­დან მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით უფა­სოდ გას­ცემ­და მხო­ლოდ სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლე­ბის­თვის და ორ­სუ­ლე­ბის­თვის, ამ­ჟა­მად აფ­თი­ა­ქებ­ში შექ­მნი­ლი დე­ფი­ცი­ტი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ჩვენ გა­ვა­ფარ­თო­ვეთ ეს ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი და ამით ისარ­გებ­ლე­ბენ არა­მარ­ტო ორ­სუ­ლე­ბი და სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლე­ბი, არა­მედ ბავ­შვე­ბი, ასა­კით პენ­სი­ო­ნე­რე­ბი, ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის რა­ი­მე და­ა­ვა­დე­ბა აქვთ, დი­ა­ბე­ტის მქო­ნე­ე­ბი, ონ­კო­ლო­გი­უ­რი პა­ცი­ენ­ტე­ბი და სა­სუნ­თქი სის­ტე­მით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლე­ბი. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში მათ შე­უძ­ლი­ათ მი­მარ­თონ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის გან­ყო­ფი­ლე­ბებს მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით და ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მა­რა­გე­ბი­დან გავ­ცემთ ამ მე­დი­კა­მენ­ტებს. ასე­ვე, დღეს სა­ღა­მოს უკვე დას­რულ­დე­ბა სა­აფ­თი­ა­ქო ქსე­ლებ­თან შე­თან­ხმე­ბა და ამ ქსე­ლებ­საც გა­დავ­ცემთ სა­მი­ნის­ტროს მა­რა­გე­ბი­დან ამ მე­დი­კა­მენ­ტის
საკ­მაო რა­ო­დე­ნო­ბას, რათა დე­ფი­ცი­ტი არ შე­იქ­მნას", - გა­ნა­ცხა­და სერ­გე­ენ­კომ.

მი­სი­ვე თქმით, ინ­ფორ­მა­ცია იმის შე­სა­ხებ თუ რო­მელ აფ­თი­აქ­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრე­პა­რა­ტი მო­ქა­ლა­ქე­ებს შე­უძ­ლი­ათ ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ცხე­ლი ხა­ზის - 15 05 მეშ­ვე­ო­ბით მი­ი­ღონ.
"ამ მე­დი­კა­მენ­ტის მა­რა­გი ქვე­ყა­ნა­ში საკ­მა­რი­სია, კი­დევ ერთხელ მინ­და გა­ვუს­ვა ხაზი ექიმ­თან დრო­უ­ლად მი­მარ­თვის სა­ჭი­რო­ე­ბას და შე­სა­ბა­მი­სი მკურ­ნა­ლო­ბის და­წყე­ბას", - გა­ნა­ცხა­და სერ­გე­ენ­კო
1529
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
გამოკითხვა
რამდენ ლარს შეადგენს თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი?
```