საქართველოში კორონავირუსის იმუნური ფენა გაჩნდა? - რატომ შემცირდა ინფიცირების ყოველდღიური მაჩვენებელი თითქმის 80%-ით
საქართველოში კორონავირუსის იმუნური ფენა გაჩნდა? - რატომ შემცირდა ინფიცირების ყოველდღიური მაჩვენებელი თითქმის 80%-ით
"კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი წყა­რო შე­ზღუდ­ვე­ბის შე­მო­ღე­ბამ­დე იყო და­ხუ­რუ­ლი და ღია თავ­შეყ­რის ად­გი­ლე­ბი, რეს­ტორ­ნე­ბი, ბა­რე­ბი, სა­ვარ­ჯი­შო დარ­ბა­ზე­ბი, ტრან­სპორ­ტი და ა.შ, ხოლო ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბულ­მა აკ­რძალ­ვებ­მა გვიჩ­ვე­ნა ის, რომ ყვე­ლა შე­მო­ღე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცია იყო სწო­რი. გარ­და ამი­სა, ინ­ფი­ცი­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა შემ­ცირ­და იმი­ტომ, რომ ბევ­რმა ადა­მი­ან­მა უკვე მო­ი­ხა­და ვირუ­სი და გა­მო­უ­მუ­შავ­და ე.წ იმუ­ნუ­რი ფენა, რა­საც სხვაგ­ვა­რად ზოგ­ჯერ ჯო­გურ ან კო­ლექ­ტი­ურ იმუ­ნი­ტეტს (Herd Immynity) უწო­დე­ბენ - ასე აფა­სე­ბენ დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი კო­რო­ნა­ვირუ­სის ეპი­დე­მი­ის გამო ერთი თვის წინ შე­მო­ღე­ბუ­ლი შე­ზღუდ­ვე­ბის შე­დე­გებს”, - წერს გა­ზე­თი "რე­ზო­ნან­სი” სტა­ტი­ა­ში, სა­თა­უ­რით სა­ქარ­თვე­ლო­ში ე.წ.
იმუ­ნუ­რი ფენა გაჩ­ნდა - რა­ტომ შემ­ცირ­და ინ­ფი­ცი­რ
ე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი თით­ქმის 80%-ით.
"პირ­ველ რიგ­ში ვი­ტყვი იმას, რომ ყვე­ლა­ზე მწვა­ვე გავ­რცე­ლე­ბის კერა იყო თავ­შეყ­რის ად­გი­ლე­ბი. მე­ო­რე მო­მენ­ტი კი ის არის, რომ უკვე შე­ე­შინ­დათ ადა­მი­ა­ნებს და აქ­ტი­უ­რად და­ი­წყეს ნიღ­ბის გა­კე­თე­ბა, არა მხო­ლოდ და­ხუ­რულ, არა­მედ ღია სივ­რცე­ებ­შიც. გარ­და ამი­სა, ინ­ფი­ცი­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის შემ­ცი­რე­ბა­ზე იმოქ­მე­და ე.წ იმუ­ნუ­რი ფე­ნის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბამ. ჩვენ ვი­ცით, რომ საკ­მა­ოდ ბევ­რმა ადა­მი­ან­მა უკვე მო­ი­ხა­და კო­რო­ნა­ვირუ­სი და მე არა­ერ­თხელ მით­ქვამს, რომ ამ ვირუ­სის მოხ­დის შემ­დეგ ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მში არ­სე­ბობს იმუ­ნუ­რი ფენა, რის შემ­დე­გაც ვირუ­სით და­ინ­ფი­ცი­რე­ბა და­ბა­ლია. ამი­ტომ ვფიქ­რობ, რომ ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ხე­ლის შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რია ის, რომ ბევ­რმა უკვე მო­ი­ხა­და ეს ვირუ­სი და ეს აი­სა­ხა კო­რო­ნა­ვირუ­სის დღი­ურ გავ­რცე­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბელ­ზეც, რო­მე­ლიც
საგ­რძნობ­ლად შემ­ცირ­და. ზო­გა­დად ვფიქ­რობ, რომ რე­გუ­ლა­ცი­ებ­მაც გა­ა­მარ­თლა, რად­გან, ჩემი აზ­რით, ერთ-ერთი მთა­ვა­რი გავ­რცე­ლე­ბის წყა­რო იყო ავ­ტო­ბუ­სე­ბი, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­პორ­ტი, რომ­ლებ­შიც ხში­რად ადა­მი­ა­ნებს 10-15 წუ­თით მა­ინც უწევ­დათ ყოფ­ნა და სა­დაც პრაქ­ტი­კუ­ლად შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო დის­ტან­ცი­ის დაც­ვა”, - მი­იჩ­ნევს ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტი ირაკ­ლი ხმა­ლა­ძე.
იხილეთ სრულად
7932
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები