5 ძირითადი სიმტომი, რომელსაც აცრიდან 2 კვირის განმავლობაში აკვირდებიან - ნორვეგიის მაგალითი, სადაც"ასტრაზენეკა" კვლავ შეჩერებულია და აცრილებს დღემდე იკვლევენ
5 ძირითადი სიმტომი, რომელსაც აცრიდან 2 კვირის განმავლობაში აკვირდებიან - ნორვეგიის მაგალითი, სადაც"ასტრაზენეკა" კვლავ შეჩერებულია და აცრილებს დღემდე იკვლევენ
ნორ­ვე­გია ერთ-ერთი პირ­ვე­ლი ქვე­ყა­ნა იყო, ვინც "კო­ვიდ 19"-ის­გან თა­ვის და­სა­ცა­ვად ევ­რო­პის წამ­ლის სა­ა­გენ­ტოს მიერ დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი, ოქსფორ­დის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ბრი­ტა­ნულ-შვე­დურ კომ­პა­ნია "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" მიერ წარ­მო­ე­ბუ­ლი ვაქ­ცი­ნა შე­ი­ტა­ნა სა­ხელ­მწი­ფო­ში, თუმ­ცა მა­ლე­ვე შე­ა­ჩე­რა მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა. კო­ვიდ­პან­დე­მი­ას­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად სა­ქარ­თვე­ლო­შიც სწო­რედ ეს ვაქ­ცი­ნა შე­მო­ი­ტა­ნეს. 15 მარ­ტი­დან და­წყე­ბუ­ლი ვაქ­ცი­ნა­ცი­ის პრო­ცეს­ში სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლის 3 ათას­ზე მეტი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი აიც­რა, რამ­დე­ნი­მე გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნა და­ფიქ­სირ­და და, სამ­წუ­ხა­როდ, ერთი ტრა­გი­კუ­ლად დას­რულ­და - 18 მარტს ახალ­ცი­ხის კლი­ნი­კა "იმედ­ში" 27 წლის ექთა­ნი მეგი ბაქ­რა­ძე გარ­და­იც­ვა­ლა. 
დღეს ევ­რო­პა­ში საკ­მა­ოდ სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად იკ­ვლე­ვენ ამ ვაქ­ცი­ნას და ძი­რი­თად კვლე­ვებს
ნორ­ვე­გია უძღვე­ბა. რა­ტომ თქვა ნორ­ვე­გი­ამ უარი "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" პრე­პა­რა­ტით ვაქ­ცი­ნა­ცი­ა­ზე, რა ფა­ზა­ზეა დღეს მისი კვლე­ვა და კი­დევ რა დას­კვნე­ბი კეთ­დე­ბა? - გვე­სა­უბ­რე­ბა ნორ­ვე­გი­ა­ში მცხოვ­რე­ბი ჩვე­ნი თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე, დიპ­ლო­მი­რე­ბუ­ლი მე­დი­კო­სი და კომ­პა­ნია "აია­ნე კონ­სალ­თინ­გის" ჯან­დაც­ვი­სა და ფარ­მა­ცევ­ტი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბა­თა კონ­სულ­ტან­ტი ქალ­ბა­ტო­ნი მა­რი­ა­ნა ტოკ­ვი აია­ნე.


- ქალ­ბა­ტო­ნო მა­რი­ა­ნა, ვაქ­ცი­ნა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ჩვე­ნი წინა ინ­ტერ­ვი­უ­დან, და­ახ­ლო­ე­ბით, 2 თვე გა­ვი­და, ცოტა დროა, მაგ­რამ რა­ღა­ცე­ბი მა­ინც შე­იც­ვა­ლა - ნორ­ვე­გი­ამ "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" ვაქ­ცი­ნა­ცია შე­ა­ჩე­რა, სა­ქარ­თვე­ლომ "ას­ტრა­ზე­ნე­კა" შე­მო­ი­ტა­ნა და ვაქ­ცი­ნა­ცია და­ი­წყო, რა­საც ვაქ­ცი­ნი­რე­ბუ­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა მოჰ­ყვა. რას გვე­ტყვით, რო­გორ მი­დის ნორ­ვე­გი­ა­ში "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" კვლე­ვე­ბი?


- მო­გე­სალ­მე­ბით და მად­ლო­ბას გიხ­დით ინ­ტე­რე­სის­თვის, რად­გან ეს სა­კი­თხი მიმ­დი­ნა­რე და აქ­ტუ­ა­ლუ­რია, ამი­ტომ მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად მი­მაჩ­ნია ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლო­ბის და გამჭვირ­ვა­ლო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა. ნორ­ვე­გია ამ შემ­თხვე­ვა­ში სწო­რედ იმი­ტომ არის
სა­ინ­ტე­რე­სო, რომ მე­ო­რე ქვე­ყა­ნა გახ­ლდათ მსოფ­ლი­ო­ში, რო­მელ­მაც "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" ვაქ­ცი­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­ა­ჩე­რა და, მი­უ­ხე­და­ვად EMA/WHO-ის (ევ­რო­პის წამ­ლის სა­ა­გენ­ტო და ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცია - ი.ხ.) გან­ცხა­დე­ბი­სა, დღემ­დე არ აახ­ლებს მის გა­მო­ყე­ნე­ბას. იგი, ასე­ვე, "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" პრე­პა­რა­ტით გა­მოწ­ვე­ულ შე­საძ­ლო მძი­მე გარ­თუ­ლე­ბებ­სა და შე­საძ­ლო ლე­ტა­ლო­ბა­ზე ძი­რი­თა­დი კვლე­ვის მწარ­მო­ე­ბე­ლი ქვე­ყა­ნაა დღე­ის­თვის...
mshoblebi
დღეს­დღე­ო­ბით გა­მი­ჭირ­დე­ბა მტკი­ცე­ბი­თი ფორ­მით ლა­პა­რა­კი, რად­გან მდგო­მა­რე­ო­ბა არის დი­ნა­მი­კუ­რი, ფა­ქი­ზი და მო­სა­ლოდ­ნე­ლია გარ­კვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი. ამი­ტომ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­წო­დებთ იმა­ზე დაყ­რდნო­ბით, რაც დღეს ოფი­ცი­ა­ლურ ად­გი­ლობ­რივ წყა­რო­ებ­ში მო­ი­პო­ვე­ბა. რო­გორც ზე­მოთ აღ­ვნიშ­ნე, "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" ვაქ­ცი­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბა ჯერ და­ნი­ამ შე­ა­ჩე­რა, ერთი ლე­ტა­ლო­ბის ფაქ­ტის გა­მოვ­ლე­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე. და­ნი­ის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას და­ეყ­რდნო ნორ­ვე­გია და სიფრ­თხი­ლის პრინ­ცი­პის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მა­ნაც შე­ა­ჩე­რა პრე­პა­რა­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბა. მე­ო­რე დღეს კი უკვე და­ფიქ­სირ­და ად­გი­ლობ­რი­ვი ლე­ტა­ლო­ბის ფაქ­ტიც. დღეს მოკ­ვლე­ვა­შია 2 გარ­დაც­ვა­ლე­ბა და 5 კრი­ტი­კუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა, ასე­ვე, 50 მძი­მე გარ­თუ­ლე­ბა. მო­ნა­ცე­მე­ბი, რა­საც გაწ­ვდით, ამო­ღე­ბუ­ლია ნორ­ვე­გი­ის ჯან­დაც­ვის ინ­სტი­ტუ­ტის პუბ­ლი­კა­ცი­ი­დან.

იმ ეტაპ­ზე, რო­დე­საც "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" ვაქ­ცი­ნა­ცია დრო­ე­ბით შე­ჩერ­და, ნორ­ვე­გი­ას უკვე გა­აჩ­ნდა "ფა­ი­ზე­რი­სა" და "მო­დერ­ნას" ვაქ­ცი­ნა­თა დო­ზე­ბი. თუმ­ცა, მო­თხოვ­ნის მას­შტა­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ეს დო­ზე­ბი აქაც ძა­ლი­ან მცი­რეა. მი­წო­დე­ბის შე­ფერ­ხე­ბა, მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით, აქ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კი­თხია. "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" ვაქ­ცი­ნა სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნა­ლის­თვის იყო გან­კუთ­ვნი­ლი და მო­ეს­წრო 121 820 ადა­მი­ა­ნის ამ პრე­პა­რა­ტით აცრა.

"ას­ტრა­ზე­ნე­კას" ვაქ­ცი­ნა­ზე გა­მოვ­ლე­ნი­ლი სა­ვა­რა­უ­დო ლე­ტა­ლო­ბი­სა და მძი­მე რე­აქ­ცი­ე­ბის გა­მოკ­ვლე­ვის პრე­რო­გა­ტი­ვა ჯერ გა­და­ე­ცა "რიქ­სეჰოს­პი­ტალს", სა­დაც ეს შემ­თხვე­ვე­ბი იყო და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი. კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ ად­გი­ლობ­რი­ვი ექი­მე­ბი და ოს­ლოს სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კლი­ნი­კის პრო­ფე­სო­რი პოლ ან­დრე ჰოლ­მე.

ბა­ტონ­მა ჰოლ­მემ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ და­ა­დას­ტუ­რა, რომ მუ­შა­ობს გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ფაქ­ტებ­სა და "ას­ტრა­ზე­ნე­კას" შო­რის კავ­ში­რის ჰი­პო­თე­ზა­ზე და გვერ­დით ეფექ­ტებს უწო­და მწვა­ვე იმუ­ნო­რეს­პონ­სუ­ლი რე­აქ­ცი­ე­ბი.

ამა­ზე წერს ნორ­ვე­გი­ის ყვე­ლა ბეჭდ­ვი­თი გა­მომ­ცემ­ლო­ბა და იყო სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ჩარ­თვე­ბიც. მა­გა­ლი­თის­თვის წყა­როდ მო­ვიყ­ვან Aftenposten, NRK, VG, Nettavisen. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პრე­პა­რა­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­ჩე­რე­ბუ­ლია, ჯან­დაც­ვის ინ­სტი­ტუ­ტი ზრუ­ნავს უკვე აც­რილ სა­მე­დი­ცი­ნო პერ­სო­ნალ­ზე.

ჯან­დაც­ვის ინ­სტი­ტუ­ტი გა­მო­ყოფს 5 ძი­რი­თად სიმპტომს, რო­მელ­ზეც სთხოვს უკვე აც­რი­ლებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით აც­რი­დან 2 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ყუ­რა­დღე­ბის გა­მახ­ვი­ლე­ბას. ეს სიმპტო­მე­ბია სი­სუს­ტის შეგ­რძნე­ბა, აუხ­სნე­ლი ტკი­ვი­ლის შეგ­რძნე­ბა, უჩ­ვე­უ­ლო სი­ლურ­ჯე სხე­უ­ლის სხვა­დას­ხვა ად­გილ­ზე, კან­ზე სის­ხლჩაქ­ცე­ვის არ­სე­ბო­ბა.


ამ პრე­პა­რატს შე­იძ­ლე­ბა, და­უ­ყოვ­ნე­ბე­ლი ტი­პის რე­აქ­ცი­ე­ბიც ჰქონ­დეს, თუმ­ცა, რად­გან ნორ­ვე­გი­ა­ში მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა 11 მარტს შე­ჩერ­და, ჩვენ­თან მხო­ლოდ მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გარ­თუ­ლე­ბებ­ზეა დღეს ყუ­რა­დღე­ბა გა­მახ­ვი­ლე­ბუ­ლი.

ნორ­ვე­გი­ის წამ­ლის სა­ა­გენ­ტოს ხელ­მძღვა­ნე­ლი ზი­გურ ჰორ­ტე­მო აცხა­დებს, რომ ქვე­ყა­ნას საკ­მა­რი­სი მი­ზე­ზი აქვს, ჩათ­ვა­ლოს, რომ პრე­პა­რატ­მა მძი­მე გარ­თუ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვია, მათ შო­რის - გარ­დაც­ვა­ლე­ბა, და ევ­რო­პის მე­დი­ცი­ნის სა­ა­გენ­ტოს გა­უგ­ზავ­ნა შე­ფა­სე­ბა და რჩე­ვა პრე­პა­რა­ტის ანო­ტა­ცი­ა­ში გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს იმ შემ­თხვე­ვა­თა სუ­რა­თი, რას­ზეც ნორ­ვე­გია ამახ­ვი­ლებს ყუ­რა­დღე­ბას. ეს შე­ფა­სე­ბა ნორ­ვე­გი­ის წამ­ლის სა­ა­გენ­ტომ უკვე გა­უგ­ზავ­ნა თავს წა­მო­მად­გე­ნელს ევ­რო­პუ­ლი მე­დი­ცი­ნის სა­ა­გენ­ტოს გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნე­ბის აღ­რი­ცხვის კო­მი­ტეტ­ში. ის ინ­დი­კა­ცია, რაც ანო­ტა­ცი­ა­ში ჩა­ი­დო ამ შემ­თხვე­ვის შემ­დეგ, ნორ­ვე­გი­ის­თვის საკ­მა­რი­სი არ აღ­მოჩ­ნდა. მათ სურთ, რომ სრუ­ლი სუ­რა­თი იყოს წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში პრო­ცე­სე­ბის მარ­თვი­სა და მათი თან­მიმ­დევ­რო­ბის სპე­ცი­ფი­კა სხვა­დას­ხვაა. ნორ­ვე­გი­ა­ში, ად­გი­ლობ­რი­ვი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ვერ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბენ პრე­პა­რატს, რო­მელ­ზეც არ დას­რუ­ლე­ბუ­ლა გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზის მე­ქა­ნიზ­მის გა­მოკ­ვლე­ვა.

ამ ეტაპ­ზე ნორ­ვე­გია არ ეთან­ხმე­ბა პრე­პა­რა­ტის უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე მტკი­ცე­ბი­თი ფორ­მით გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის გა­მო­ტა­ნას. ად­გი­ლობ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის ინ­სტი­ტუ­ტი თა­ვად იღებს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას და, მი­უ­ხე­და­ვად EMA/ WHO-ის მო­წო­დე­ბი­სა, პრე­პა­რატს არ გა­მო­ი­ყე­ნებს სრუ­ლი მოკ­ვლე­ვის დას­რუ­ლე­ბამ­დე. ჩვენ­თან 1 კვი­რა­ში გა­ირ­კვე­ვა, დარ­ჩე­ბა თუ არა ეს პრე­პა­რა­ტი ად­გი­ლობ­რი­ვი იმუ­ნი­ზა­ცი­ის პრო­ცეს­ში.


განაგრძეთ კითხვა
3998
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
სასარგებლო ინფორმაცია