რატომ უნდა ვიყიდოთ შეფუთული და ეტიკეტირებული პროდუქცია
რატომ უნდა ვიყიდოთ შეფუთული და ეტიკეტირებული პროდუქცია
სა­მომ­ხმა­რებ­ლო ბა­ზა­რი კონ­კუ­რენ­ცი­ის ზრდას­თან ერ­თად იხ­ვე­წე­ბა და ვი­თარ­დე­ბა. იზ­რდე­ბა სა­ხელ­მწი­ფო მო­თხოვ­ნე­ბი და სტან­დარ­ტე­ბიც მწარ­მო­ებ­ლე­ბი­სა და რე­ა­ლი­ზა­ტო­რე­ბის მი­მართ. პრო­დუქ­ცი­ის უსაფრ­თხო­ე­ბის გან­მსა­ზღვრე­ლი ერთ-ერთი სა­კი­თხი არის ფორ­მა, რომ­ლი­თაც მისი რე­ა­ლი­ზა­ცია ხდე­ბა. უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად რომ ვთქვათ, არის თუ არა ის შე­ფუ­თუ­ლი, და­ცუ­ლი გარე ზე­მოქ­მე­დე­ბის­გან და ეტი­კე­ტი­რე­ბუ­ლი - მომ­ხმა­რე­ბელს აქვს თუ არა ზუს­ტი ინ­ფორ­მა­ცია პრო­დუქ­ცი­ის შე­მად­გენ­ლო­ბის შე­სა­ხებ.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში რე­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა მეტ-ნაკ­ლე­ბად გან­სხვავ­დე­ბა ამ სტან­დარ­ტის­გან. ბევ­რი სხვა­დას­ხვა კა­ტე­გო­რი­ის პრო­დუქ­ტი ასა­წო­ნი სა­ხით იყი­დე­ბა. რე­ა­ლუ­რად კი დროა, რომ ყვე­ლა მწარ­მო­ე­ბელ­მა სა­მომ­ხმა­რებ­ლო ბა­ზარს შე­ფუ­თუ­ლი სა­ხით შეს­თა­ვა­ზონ, რად­გან შე­ფუთ­ვა. ეს
არის თა­ნა­მედ­რო­ვე, ცი­ვი­ლუ­რი სტან­დარ­ტი, სა­დაც პრო­დუქ­ტი მაქ­სი­მა­ლუ­რად და­ცუ­ლია.

ბოლო დროს ბევ­რმა დიდ­მა და მცი­რე წარ­მო­ე­ბამ და­ი­წყო პრო­დუქ­ცი­ის შე­ფუთ­ვა. ერთ-ერ­თია 20 წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტე­ბის კომ­პა­ნია „ნი­კო­რა“, რო­მე­ლიც მომ­ხმა­რე­ბელს თით­ქმის ყვე­ლა და­სა­ხე­ლე­ბის პრო­დუქტს სთა­ვა­ზობს და­ცულ შე­ფუთ­ვა­ში. რო­გორც „ნი­კო­რას“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მე­ნე­ჯე­რი ანა კო­შა­ძე გან­მარ­ტავს, ეს არის ევ­რო­პუ­ლი სტან­დარ­ტი და მო­ხა­რუ­ლე­ბი არი­ან, რომ „ნი­კო­რა“ ამ მხრი­ვაც, დროს და მო­თხოვ­ნებს ფეხ­და­ფეხ მიჰ­ყვე­ბა.

„სა­მო­მავ­ლოდ, სრუ­ლი ასორ­ტი­მენ­ტის ამ ფორ­მატ­ზე გა­დას­ვლა იგეგ­მე­ბა. რე­ა­ლუ­რად შე­ფუ­თულ პრო­დუქტს ბევ­რი უპი­რა­ტე­სო­ბა აქვს. უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, რომ ფასი უც­ვლე­ლია და ის ასა­წო­ნი პრო­დუქ­ტის იდენ­ტუ­რი დარ­ჩა. და­გი­ზო­გავთ დროს, არ სჭირ­დე­ბა აწო­ნის­თვის რიგ­ში დგო­მა. პრო­დუქ­ტი სა­წარ­მო­დან დახ­ლამ­დე და
დახ­ლი­დან სახ­ლებ­ში ისე გა­დის გზას, რომ მას­ზე გა­რე­მო ზე­მოქ­მე­დე­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად შემ­ცი­რე­ბუ­ლია. უფრო მარ­ტი­ვია ვა­დის კონ­ტრო­ლიც, რად­გან თა­რი­ღე­ბი შე­ფუთ­ვა­ზეა მი­თი­თე­ბუ­ლი. შე­ფუ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტი მაქ­სი­მა­ლუ­რად ინარ­ჩუ­ნებს გე­მოვ­ნურ თვი­სე­ბებს. მა­ცი­ვარ­შიც სხვა საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბის მას­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბა მაქ­სი­მა­ლუ­რად მცირ­დე­ბა. ფაქ­ტი­უ­რად მომ­ხმა­რე­ბე­ლი იღებს მეტ კომ­ფორ­ტს უც­ვლელ ფა­სად. პრო­დუქ­ტის გა­მოშ­ვე­ბამ­დე გა­მო­ვიკ­ვლი­ეთ ბა­ზა­რი. დავ­დგი­ნეთ, რა რა­ო­დე­ნო­ბის მზა ხორ­ცპ­რო­დუქ­ტებს ყი­დუ­ლობს მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ყვე­ლა­ზე ხში­რად. სწო­რედ ამის მი­ხედ­ვით შე­ირ­ჩა გრა­მა­ჟე­ბი. ამ­ჟა­მად, გა­ყიდ­ვა­შია ერთი და იმა­ვე პრო­დუქ­ტის რამ­დე­ნი­მე გრა­მა­ჟი,“- გან­მარ­ტავს ანა კო­შა­ძე.

შე­ფუ­თულ პრო­დუქტს დიდ კომ­პა­ნი­ებ­თან ერ­თად შე­და­რე­ბით მცი­რე მწარ­მო­ებ­ლე­ბიც სთა­ვა­ზო­ბენ მომ­ხმა­რებ­ლებს. ერთ-ერთი ასე­თია „სკი­ჯი“, რომ­ლის მცი­რე სა­ო­ჯა­ხო ჩი­რის სა­წარ­მოც გუ­რი­ა­ში მდე­ბა­რე­ობს და სწო­რედ იქ ხდე­ბა ნა­ტუ­რა­ლუ­რი პრო­დუქ­ცი­ის წარ­მო­ე­ბა, სტან­დარ­ტე­ბის დაც­ვით შე­ფუთ­ვა და შემ­დეგ რე­ა­ლი­ზა­ცია.

„სკი­ჯი“ დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლის და­რე­ჯან ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით, ამ­ჟა­მად შე­ფუ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტი უფრო კონ­კუ­რენ­ტუ­ლია, ვიდ­რე შე­სა­ფუ­თი. სა­წყის ეტაპ­ზე, როცა ჩი­რის წარ­მო­ე­ბა და­ი­წყო შე­სა­ფუთ­საც ყი­დი­და და შე­ფუ­თულ­საც, თუმ­ცა რო­გორც ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი აღ­ნიშ­ნავს, შე­ფუ­თულ­ზე მეტი მო­თხოვ­ნა იყო, ვიდ­რე შე­სა­ფუთ­ზე.

„სა­ხელ­მწი­ფო­ში არის სტან­დარ­ტი, რომ გა­სა­ყი­დი პრო­დუქ­ტი უნდა იყოს ეტი­კე­ტი­რე­ბუ­ლი და შე­ფუ­თუ­ლი. შე­ფუთ­ვა­ზე და­ტა­ნი­ლი უნდა იყოს ინ­ფორ­მა­ცია ვა­დის, შე­მად­გენ­ლო­ბის, გა­მოშ­ვე­ბის თა­რი­ღის შე­სა­ხებ. ჩვენ ვი­ცავთ ამ წესს. შე­ფუ­თუ­ლი პრო­დუქ­ცია და­ცუ­ლია ყო­ველ­გვა­რი გა­რე­მო და­ბინ­ძუ­რე­ბი­სა და ხე­ლით შე­ხე­ბის­გან, არ იღებს მტვერს, და­ცუ­ლია გა­ფუ­ჭე­ბის­გან. ქარ­თუ­ლი ნუგ­ბა­რის ბა­ზარ­ზე საკ­მა­ოდ დიდი ნა­წი­ლი უკა­ვია შე­უ­ფუ­თავ პრო­დუქ­ცი­ას. ხში­რად მცი­რე გლე­ხუ­რი მე­ურ­ნე­ო­ბე­ბი ვერ ახერ­ხე­ბენ პრო­დუქ­ცი­ის შე­ფუთ­ვა­სა და ეტი­კე­ტი­რე­ბას. თუმ­ცა ბა­ზარ­ზე იმ­დე­ნად მომ­რა­ვალ­და შე­ფუ­თუ­ლი პრო­დუქ­ტი და ის იმ­დე­ნად დიდ კონ­კუ­რენ­ცი­ას უწევს შე­უ­ფუ­თავს, რომ მალე გლე­ხუ­რი მე­ურ­ნე­ო­ბე­ბიც დარ­წმუნ­დე­ბი­ან შე­ფუთ­ვის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ში. მათ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნონ იაფი შე­სა­ფუ­თი ქა­ღალ­დი ან რამე კრე­ა­ტი­უ­ლი და და­ბალ­ბი­უ­ჯე­ტი­ა­ნი მო­ი­ფიქ­რონ, თუმ­ცა ფაქ­ტია, რომ მალე ამის გა­კე­თე­ბა მო­უ­წევთ,“- გან­მარ­ტავს და­რე­ჯან ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი.

სა­ბო­ლო­ოდ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი მწარ­მო­ებ­ლის კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. თუმ­ცა იზ­რდე­ბა მომ­ხმა­რებ­ლიც ცნო­ბი­ე­რე­ბაც და უფრო და უფრო მეტი ადა­მი­ა­ნი ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას შე­ფუ­თულ და უსაფრ­თხო პრო­დუქ­ცი­ას.
121
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
ყველაზე კითხვადი
გამოკითხვა
ახერხებთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანას, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა გიჯდებათ ეს დაახლოებით?
```