როგორ გავუმკლავდეთ სტრესით სავსე ყოველდღიურობას - ოცდამეერთე საუკუნის ყველაზე გავრცელებული დაავადება
როგორ გავუმკლავდეთ სტრესით სავსე ყოველდღიურობას - ოცდამეერთე საუკუნის ყველაზე გავრცელებული დაავადება
სტრე­სი იმ დამ­ცა­ვი ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი რე­აქ­ცი­ე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბაა, რომ­ლე­ბიც ორ­გა­ნიზ­მში გა­რე­მოს მავ­ნე ფაქ­ტო­რე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბის სა­პა­სუ­ხოდ, მათ­გან და­სა­ცა­ვად წარ­მო­ი­შო­ბა.

სტრე­სის დროს სის­ხლში დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ად­რე­ნა­ლი­ნი გა­მო­ი­ტყორ­ცნე­ბა, ცხად­დე­ბა სა­რე­ზერ­ვო ძა­ლე­ბის მო­ბი­ლი­ზა­ცია, გარ­კვე­უ­ლი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში მკვეთ­რად იზ­რდე­ბა ადა­მი­ა­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი.

თავ­და­პირ­ვე­ლად ყო­ვე­ლი­ვე ეს და­დე­ბი­თად მოქ­მე­დებს ორ­გა­ნიზ­მზე. ეს ზე­მოქ­მე­დე­ბა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად გან­სა­ზღვრულ დრო­ის მო­ნაკ­ვეთს მო­ი­ცავს. ხან­მოკ­ლე სტრე­სი ადა­მი­ა­ნის­თვის უვ­ნე­ბე­ლია, მე­ტიც - მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბის უკეთ შეს­რუ­ლე­ბა­საც კი უწყობს ხელს, მა­შინ როცა ხან­გრძლივ­სა და მნიშ­ვნე­ლო­ვან სტრესს, რო­მე­ლიც კვი­რა­ო­ბით, თვე­ო­ბით, წლო­ბით გრძელ­დე­ბა,
შე­უძ­ლია, მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­მო­იწ­ვი­ოს, რად­გან ორ­გა­ნიზ­მის ზო­გა­და­დაპ­ტა­ცი­ურ ძა­ლებს გა­მო­ფიტ­ვის გამო აღარ შე­უძ­ლი­ათ ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი ფუნ­ქცი­ე­ბის ნორ­მა­ლურ კა­ლა­პოტ­ში დაბ­რუ­ნე­ბა.

სტრე­სის ფორ­მე­ბი:

ქრო­ნი­კუ­ლი სტრე­სი ან­გრევს ადა­მი­ა­ნის მო­რა­ლურ ჯან­მრთე­ლო­ბას და მძი­მე სო­მა­ტუ­რი და ფსი­ქი­კუ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გა­მოწ­ვე­ვა შე­უძ­ლია. არ­სე­ბობს სტრე­სის ხან­მოკ­ლე და ხან­გრძლი­ვი, სხვაგ­ვა­რად - მწვა­ვე და ქრო­ნი­კუ­ლი, ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი (ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი და ემო­ცი­უ­რი) ფორ­მე­ბი.

მწვა­ვე სტრე­სის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია მოქ­მე­დე­ბის სის­წრა­ფე და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბის ეფექ­ტი. მისი რა­დი­კა­ლუ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბაა შოკი, რომ­ლის შე­დე­გა­დაც ადა­მი­ა­ნი კარ­გავს წო­ნას­წო­რო­ბას და გა­მო­დის მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან. მწვა­ვე სტრე­სი თით­ქმის ყო­ველ­თვის გა­და­დის ქრო­ნი­კულ­ში, ხან­გრძლივ­ში.

შო­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­და­ლახ­ვის შემ­დეგ ადა­მი­ა­ნი თით­ქოს­და გა­მო­დის მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან, მაგ­რამ გა­და­ტა­ნილ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მო­გო­ნე­ბე­ბი გან­ცდილ­თან ხე­ლახ­ლა აბ­რუ­ნებს. ხან­გრძლი­ვი სტრე­სი ყო­ველ­თვის არ წარ­მო­ად­გენს მწვა­ვეს შე­დეგს. იგი თა­ვის­თა­ვა­დაც აღ­მო­ცენ­დე­ბა
ერთი შე­ხედ­ვით უმ­ნიშ­ვნე­ლო ფაქ­ტორ­თა გავ­ლე­ნით, რომ­ლე­ბიც ორ­გა­ნიზ­მზე მუდ­მი­ვად მოქ­მე­დებს.

ასე­თი ფაქ­ტო­რე­ბია სამ­სა­ხუ­რის ხან­გრძლი­ვი ძებ­ნა, მუდ­მი­ვი წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა, ახ­ლობ­ლებ­თან მუდ­მი­ვი უთან­ხმო­ე­ბა და სხვა. ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი სტრე­სი ვი­თარ­დე­ბა ორ­გა­ნიზ­მზე ნე­გა­ტი­უ­რი ფაქ­ტო­რე­ბის პირ­და­პი­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბით. ასე­თი ფაქ­ტო­რე­ბია ტკი­ვი­ლი, შიმ­ში­ლი, სი­ცი­ვე, ძლი­ე­რი არო­მა­ტე­ბი, არა­საკ­მა­რი­სი გა­ნა­თე­ბა სა­მუ­შაო ად­გი­ლას ან სა­ცხოვ­რე­ბელ­ში, ზედ­მე­ტი ხმა­უ­რი.

ფსი­ქო­ლო­გი­ურ სტრესს იწ­ვევს ორ­გა­ნიზ­მზე მოქ­მე­დი სა­სიგ­ნა­ლო ფაქ­ტო­რე­ბი: მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სა­შიშ­რო­ე­ბა, ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი გა­დატ­ვირ­თვა, შე­უ­რა­ცხყო­ფა, დიდი მო­ცუ­ლო­ბის სა­მუ­შა­ოს შეს­რუ­ლე­ბა, დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი სტრე­სის ერთ-ერთი სა­ხეა ემო­ცი­უ­რი სტრე­სი, რო­მე­ლიც ვი­თარ­დე­ბა მა­შინ, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნის სო­ცი­ა­ლურ სტა­ტუსს რამე ემუქ­რე­ბა, კერ­ძოდ, საფრ­თხის, წყე­ნი­სა და გუ­ლის­ტკე­ნის, ომის, მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბის დროს. იგი ემო­ცი­ებ­თან, ემო­ცი­ურ რე­აქ­ცი­ებ­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი სტრე­სი ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი გა­დატ­ვირ­თვის (დიდი ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი ნა­კა­დის და­მუ­შა­ვე­ბი­სას სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სად­მი ჭარ­ბი მომ­თხოვ­ნე­ლო­ბის) ან ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი ვა­კუ­უ­მის შე­დე­გია. ში­და­პი­როვ­ნუ­ლი სტრე­სი - მშვი­დო­ბი­ა­ნი ცხოვ­რე­ბა სა­კუ­თარ თავ­თან - ყვე­ლა­ზე მე­ტად სჭირ­დე­ბა ადა­მი­ანს, არა­და, ზოგ­ჯერ ეს მი­უღ­წე­ვე­ლია.

ში­ნა­გა­ნი გან­ცდე­ბი, უსი­ა­მოვ­ნე­ბა, უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა იწ­ვევს გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა­სა და და­უკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლო­ბას, რის შე­დე­გა­დაც ვი­თარ­დე­ბა შიდა პი­როვ­ნუ­ლი სტრე­სი. იგი ჩვე­უ­ლებ­რივ ადა­მი­ა­ნის არა­რე­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნე­ბის, აუს­რუ­ლე­ბე­ლი ნატ­ვრე­ბის, სურ­ვი­ლე­ბი­სა და გაც­რუ­ე­ბუ­ლი იმე­დე­ბის ბრა­ლია.

სამ­სა­ხუ­რებ­რივ სტრესს კა­რი­ე­რის აწყო­ბის და­უ­ო­კე­ბე­ლი სურ­ვი­ლი და მისი აუს­რუ­ლებ­ლო­ბა, სამ­სა­ხურ­ში მე­ტის­მე­ტი ფი­ზი­კუ­რი და გო­ნებ­რი­ვი დატ­ვირ­თვა, ქრო­ნი­კუ­ლი დაღ­ლი­ლო­ბა და ხში­რი უარ­ყო­ფი­თი ემო­ცია იწ­ვევს. ხში­რად ის ადა­მი­ა­ნის შრო­მის არა­სა­თა­ნა­დო და­ფა­სე­ბას და ცუდ სა­მუ­შაო პი­რო­ბებ­საც უკავ­შირ­დე­ბა.

ფი­ნან­სუ­რი სტრე­სი - ჩვენ იმ სამ­ყა­რო­ში ვცხოვ­რობთ, სა­დაც ფული დიდ როლს თა­მა­შობს. რო­დე­საც შე­მო­სა­ვა­ლი გა­სა­ვალ­ზე ნაკ­ლე­ბია, ადა­მი­ანს უვი­თარ­დე­ბა ფი­ნან­სუ­რი სტრე­სი, რა­საც ხში­რად მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ხარ­ჯი და და­უ­გეგ­მა­ვი ფი­ნან­სუ­რი და­ნა­კარ­გე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს. სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი სტრე­სი უვი­თარ­დე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გან­სა­ზღვრულ ნა­წილს, გან­სა­ზღვრულ ჯგუფს ეკო­ნო­მი­კუ­რი, პო­ლი­ტი­კუ­რი თუ სხვა სა­ხის სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი პრობ­ლე­მე­ბის გამო.

ეკო­ლო­გი­უ­რი სტრე­სი - არა­ხელ­საყ­რე­ლი გა­რე­მო პი­რო­ბე­ბი უშუ­ა­ლო გავ­ლე­ნას ახ­დენს ჩვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. ეკო­ლო­გი­ურ სტრესს იწ­ვევს ქი­მი­უ­რი ნა­ერ­თე­ბი, ხმა­უ­რი, და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი წყა­ლი, ჰა­ე­რი.

უკა­ნას­კნელ ხანს გა­მო­ყო­ფენ მე­ნე­ჯერ­თა სტრესს, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად ცვლად გა­რე­მო­ში მო­მუ­შა­ვე მე­ნე­ჯერ­თა ხვედ­რია - მათ გა­ნუ­წყვეტ­ლივ უწევთ უცხო ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა და გა­ნუ­წყვეტ­ლივ ცვლად და კონ­კუ­რენ­ტულ სა­ბაზ­რო გა­რე­მო­ში სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­თა სწრა­ფი მი­ღე­ბა.

სტრე­სის ძი­რი­თა­დი სიმპტო­მე­ბია სი­სუს­ტე, დაღ­ლი­ლო­ბა და გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა­დო­ბა. ადა­მი­ანს ეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ კარ­გავს კონ­ტროლს. მას არას­დროს ჰყოფ­ნის დრო, სულ უფრო და უფრო უჭირს ყუ­რა­დღე­ბის კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა, უქ­ვე­ით­დე­ბა შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა, ერ­ღვე­ვა ძილი, შე­იძ­ლე­ბა აღ­მო­ცენ­დეს თა­ვი­სა და ზურ­გის ტკი­ვი­ლი, ქვე­ით­დე­ბა იმუ­ნი­ტე­ტი, იზ­რდე­ბა რო­გორც გა­ცი­ვე­ბის ალ­ბა­თო­ბა, ასე­ვე ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბის რის­კი. იზ­რდე­ბა ში­ნა­გა­ნი და­ძა­ბუ­ლო­ბა და მძაფ­რდე­ბა უმ­წე­ო­ბის შეგ­რძნე­ბა.

mshoblebi

სტრესს თუ სა­წყის ეტაპ­ზე­ვე არ მი­ვაქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა, მან შე­იძ­ლე­ბა საკ­მა­ოდ რთუ­ლი ფორ­მაც მი­ი­ღოს და უამ­რა­ვი პრობ­ლე­მა გა­მო­იწ­ვი­ოს. სწო­რედ ამი­ტომ მნიშ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ სტრე­სის მოხ­სნა­ზე მისი გა­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე ვიზ­რუ­ნოთ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში რე­კო­მე­დი­რე­ბუ­ლია მე­დი­კა­მენ­ტო­ზუ­რი ჩა­რე­ვაც. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ხში­რად რე­კო­მენ­და­ცი­ას უწე­ვენ „ვი­ტან­გოს“, რო­მე­ლიც გერ­მა­ნუ­ლი სტან­დარ­ტი­ზე­ბუ­ლი ადაპ­ტო­გე­ნუ­რი პრე­პა­რა­ტია WS 1375-ის (ვარ­დის­ფე­რი რო­დე­ო­ლას ექ­სტრაქ­ტი) სა­ფუძ­ველ­ზე. იგი გან­კუთ­ვნი­ლია ყო­ველ­დღი­უ­რი სტრე­სის პრო­ფი­ლაქ­ტი­კი­სა და კო­რექ­ცი­ი­სათ­ვის. „ვი­ტან­გოს“ გა­აჩ­ნია უნი­კა­ლუ­რი ორ­მა­გი მოქ­მე­დე­ბა სტრე­სის ფქი­ქო­გე­ნურ და ფი­ზი­კურ ას­პექ­ტებ­ზე: ამ­ცი­რებს სტრე­სის ჰორ­მო­ნე­ბის დო­ნეს და აძ­ლი­ე­რებს ენერ­გე­ტი­კულ მე­ტა­ბო­ლიზმს. ამის დამ­სა­ხუ­რე­ბით, ვი­ტან­გო ეფექ­ტუ­რად ამ­ცი­რებს შფოთ­ვას, გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა­დო­ბას, და­ძა­ბუ­ლო­ბას, მისი მი­ღე­ბის ფონ­ზე მცირ­დე­ბა დაღ­ლი­ლო­ბა, გა­მო­ფიტ­ვი­სა და „გა­დაწ­ვის“ შეგ­რძნე­ბა. აქვს სწრა­ფი კლი­ნი­კუ­რი ეფექ­ტი, - მოქ­მე­დებს მი­ღე­ბის პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან, არ იწ­ვევს შეჩ­ვე­ვას და ძი­ლი­ა­ნო­ბას და არ აქვს მოხ­სნის ეფექ­ტი. ხა­სი­ათ­დე­ბა უსაფრ­თხო­ე­ბის მა­ღა­ლი პრო­ფი­ლით და კარ­გი ამ­ტა­ნო­ბით ხან­გრძლი­ვი მი­ღე­ბი­სას.

პრე­პა­რატ­ზე და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სათ­ვის ეწ­ვი­ეთ ვებგ­ვერდს ან და­რე­კეთ ნო­მერ­ზე 032 261 46 88
405
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
```