როგორ დავგეგმოთ იდეალური ბანკეტი - რჩევები მეთორმეტეკლასელებისთვის
როგორ დავგეგმოთ იდეალური ბანკეტი - რჩევები მეთორმეტეკლასელებისთვის
სას­წავ­ლო წლის და­სას­რუ­ლის მო­ახ­ლო­ე­ბას­თან ერ­თად სა­ბან­კე­ტო სამ­ზა­დი­სიც იწყე­ბა. ახალ­გაზ­რდე­ბი ცდი­ლო­ბენ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად იდე­ა­ლუ­რი გა­მო­საშ­ვე­ბი სა­ღა­მო ჰქონ­დეთ. უმე­ტე­სო­ბას მი­აჩ­ნია, რომ ეს დღე დიდი ცვლი­ლე­ბე­ბის მომ­ტა­ნი იქ­ნე­ბა მათ­თვის. გო­გო­ნე­ბის­თვის კი ბან­კე­ტი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ჯა­დოს­ნურ და ზღაპ­რულ­თან ასო­ცირ­დე­ბა. ეს დღე მარ­თლაც და­უ­ვი­წყა­რი რომ იყოს, თი­ნე­ი­ჯე­რე­ბი სამ­ზა­დისს დიდი ხნით ადრე იწყე­ბენ. მათ უამ­რა­ვი დე­ტა­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა უწევთ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი იდე­ა­ლუ­რი იყოს და ეს ყვე­ლა­ფე­რი სა­ბო­ლო­ოდ დიდ ხარ­ჯებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

გთა­ვა­ზობთ რჩე­ვებს, რომ­ლე­ბიც გა­მო­საშ­ვე­ბი სა­ღა­მოს და­გეგ­მვა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ:

სთხო­ვეთ სკო­ლა­დამ­თავ­რე­ბუ­ლებს, გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­გი­ზი­ა­რონ

ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან გა­მო­უც­დე­ლო­ბის გამო შე­იძ­ლე­ბა გარ­კვე­უ­ლი
დე­ტა­ლე­ბით გა­მოგრჩეთ. მათ, ვი­საც რამ­დე­ნი­მე წლის წინ ჰქონ­და ბან­კე­ტი, უკეთ იცის რას უნდა მი­აქ­ცი­ოთ მთა­ვა­რი ყუ­რა­დღე­ბა, რა კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით უნდა შე­არ­ჩი­ოთ რეს­ტო­რა­ნი და მუ­სი­კა­ლუ­რი გა­ფორ­მე­ბა, სად და რო­გორ და­გეგ­მოთ ფო­ტო­სე­სია.

ნუ შე­არ­ჩევთ ძა­ლი­ან გა­დატ­ვირ­თულ ლუქს

ძა­ლი­ან ბევ­რი მი­იჩ­ნევს, რომ ბან­კე­ტი აუ­ცი­ლებ­ლად გრძელ, ფუ­შფუ­შა კა­ბებს, შარ­ვალ-კოს­ტუმ­ში გა­მო­წყო­ბილ, ბაფ­თე­ბით შემ­კო­ბილ ვა­ჟებს და ძა­ლი­ან მკვეთრ მა­კი­აჟს ნიშ­ნავს. სუ­ლაც არ არის ასე. შე­გიძ­ლი­ათ მო­ი­შო­როთ სხე­უ­ლი­დან ასე­თი ზედ­მე­ტი ტვირ­თი და უფრო სადა სტი­ლი აირ­ჩი­ოთ. ასე უფრო თა­ვი­სუფ­ლად იგ­რძნობთ თავს და უკე­თე­სა­დაც ისი­ა­მოვ­ნებთ ამ დღით.

კარ­გად და­გეგ­მეთ სა­ლო­ნუ­რი პრო­ცე­დუ­რე­ბი

მა­კი­აჟ­სა და ვარ­ცხნი­ლო­ბა­ზე დიდი ხნით ადრე მო­გი­წევთ ჩა­წე­რა, რად­გან გა­ზა­ფხუ­ლი-ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ო­დი
მე­ტად დატ­ვირ­თუ­ლია ბან­კე­ტე­ბი­თა და ქორ­წი­ლე­ბით. ამი­ტომ კარგ სტი­ლის­ტებ­სა და ვი­ზა­ჟის­ტებს ყო­ველ­თვის წი­ნას­წარ ჰყავთ კლი­ენ­ტე­ბი ჩა­წე­რი­ლი. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ თუ ლა­ზე­რუ­ლი ეპი­ლა­ცი­ის გა­კე­თე­ბას და სო­ლა­რი­უმ­ში რუ­ჯის მი­ღე­ბას აპი­რებთ, ესეც გეგ­მის მი­ხედ­ვით უნდა გა­ა­კე­თოთ. ეპი­ლა­ცი­ის შემ­დეგ გარ­კვე­უ­ლი პე­რი­ო­დი გა­რუ­ჯვა არ შე­იძ­ლე­ბა. გა­რუ­ჯულ კან­ზე კი ეპი­ლა­ცია არ კეთ­დე­ბა. მე­ო­რე მხრივ, ყუ­რა­დღე­ბით შე­არ­ჩი­ეთ სი­ლა­მა­ზის ცენ­ტრე­ბი და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი, რომ მო­უ­ლოდ­ნე­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბის­გან და­ზღვე­უ­ლი იყოთ. სი­ლა­მა­ზის სა­ლო­ნე­ბი­სა და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი პრო­ცე­დუ­რე­ბის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნი შე­გიძ­ლი­ათ ნა­ხოთ hotsale.ge-ზე. ეს ვებგ­ვერ­დი რამ­დე­ნი­მე სა­ხის სარ­გე­ბელს გთა­ვა­ზობთ. გარ­და იმი­სა, რომ მომ­სა­ხუ­რე­ბას მი­ი­ღებთ ფას­დაკ­ლე­ბით, თქვენ დარ­წუმ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით, რომ სა­ლონ­ში ზუს­ტად იმ მომ­სა­ხუ­რე­ბას მი­ი­ღებთ, რაც შე­თა­ვა­ზე­ბა­შია. რად­გან hotsale მუდ­მი­ვად ამოწ­მებს პარტნი­ორ კომ­პა­ნი­ებს. გარ­და ამი­სა, hotsale-მა ცოტა ხნის წინ შე­ფა­სე­ბის სის­ტე­მაც და­ა­მა­ტა და თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ნა­ხოთ, რო­გორ აფა­სე­ბენ თი­თო­ე­ულ შე­თა­ვა­ზე­ბას ის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი, რომ­ლებ­მაც ამ სერ­ვი­სით უკვე ისარ­გებ­ლეს.

ყვე­ლა­ფე­რი ერ­თად, თი­თო­ე­უ­ლი კლა­სე­ლის ჩარ­თუ­ლო­ბით და­გეგ­მეთ

თუ გა­მო­საშ­ვე­ბი სა­ღა­მოს ორ­გა­ნი­ზე­ბას რამ­დე­ნი­მე ბავ­შვი ჩა­უდ­გე­ბა სა­თა­ვე­ში და ბოლო დღემ­დე დე­ტა­ლებ­სი სხვებს არ ეცო­დი­ნე­ბათ, დიდი შან­სია, რომ რო­მე­ლი­მე უკ­მა­ყო­ფი­ლო დარ­ჩეს. ამი­ტომ მუდ­მი­ვად ეცა­დეთ მთე­ლი კლა­სი ჩა­ერ­თოთ ბან­კე­ტის და­გეგ­მვა­ში, ყვე­ლამ თქვე­ნი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნოთ. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით რეს­ტორ­ნი­სა და მუ­სი­კა­ლუ­რი გა­ფორ­მე­ბის შერ­ჩე­ვას ეხე­ბა. უმ­ჯო­ბე­სია, ერ­თად გა­და­წყვი­ტოთ რეს­ტო­რა­ნი გირ­ჩევ­ნი­ათ ცო­ცხა­ლი მუ­სი­კით თუ კლუ­ბუ­რი გა­რე­მო. სა­სურ­ვე­ლი მათ­გა­ნი შე­გიძ­ლი­ათ აარ­ჩი­ოთ hotsale.ge-ს შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი­დან, სა­დაც მარ­თლაც მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნია და რაც მთა­ვა­რია, ფას­დაკ­ლე­ბით. ბან­კე­ტი ხომ ისე­დაც დიდ ხარჯთა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და რა­ღა­ტომ უნდა გა­და­ი­ხა­დოთ ზედ­მე­ტი, როცა hotsale.ge-ს შე­თა­ვა­ზე­ბით შე­გიძ­ლი­ათ ისარ­გებ­ლოთ.

ფოტო და ვი­დეო გა­და­ღე­ბა არ გა­მოგრჩეთ

დღეს სელ­ფე­ბის პო­პუ­ლა­რო­ბამ პიკს მი­აღ­წია, მაგ­რამ ბან­კეტ­ზე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ფო­ტოგ­რა­ფი და ოპე­რა­ტო­რი მა­ინც აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. მათ კი აუ­ცი­ლებ­ლად წი­ნას­წარ შე­უ­თან­ხმდით, თუ რამ­დენ ფო­ტოს გა­და­ი­ღებს, რამ­დენს და­ა­მუ­შა­ვებს, რო­დის ჩა­გა­ბა­რებთ ფო­ტო­ებს, რა ფორ­მით მოხ­დე­ბა ეს დის­კით მოგ­ცემთ თუ ონ­ლა­ინ აგიტ­ვირ­თავთ. ვი­დე­ოს მე­მონ­ტა­ჟეს ჰკი­თხეთ, რო­გორ აპი­რებს ვი­დე­ოს და­მონ­ტა­ჟე­ბას. ზოგს ბევ­რი ეფექ­ტის და­დე­ბა უყ­ვარს, რაც შემ­დეგ ახალ­გაზ­რდე­ბის უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა ხოლ­მე. ფოტო და ვი­დეო გა­და­ღე­ბის­თვის შე­გიძ­ლი­ათ hotsale.ge-ს შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი­დან შე­არ­ჩი­ოთ თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ისიც, რომ hotsale.ge სა­ბან­კე­ტოდ კომ­პლექ­სურ პა­კე­ტებს გთა­ვა­ზობთ და შე­გიძ­ლი­ათ უამ­რა­ვი სა­კი­თხი მარ­ტი­ვად და ერ­თი­ა­ნად გა­დაჭ­რათ. ამ რჩე­ვე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბი­თა და hotsale.ge-ს შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით, თქვე­ნი გა­მოსშვე­ბი სა­ღა­მო სწო­რედ ისე­თი გა­მო­ვა, რო­გორ­ზეც ოც­ნე­ბობ­დით. და თან და­ზო­გი­ლი თან­ხით შე­გიძ­ლი­ათ ბან­კე­ტის მე­ო­რე დღეს ექ­სკურ­სი­აც კი მო­ა­წყოთ.
233
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები

გამოკითხვა
რომელია თქვენი ბავშვის საყვარელი მულტფილმი?
ყველაზე კითხვადი