ქართველი მოსწავლეების პროექტი "Stem შაბათის სკოლა დევნილებისთვის" AEIF კონკურსის გამარჯვებული გახდა
ქართველი მოსწავლეების პროექტი "Stem შაბათის სკოლა დევნილებისთვის" AEIF კონკურსის გამარჯვებული გახდა
სა­ქარ­თვე­ლოს გუნ­დი ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი AEIF (Alumni Engagement Innovation Fund)-ის საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გახ­და პრო­ექ­ტით - "STEM“ სა­შა­ბა­თო სკო­ლა დევ­ნი­ლი ბავ­შვე­ბის­თვის". AEIF ყო­ველ­წლი­უ­რი კონ­კურ­სია, რო­მე­ლიც მთელ მსოფ­ლი­ო­ში ამე­რი­კუ­ლი გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ებს უფი­ნან­სებს გლო­ბა­ლუ­რი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის სა­პა­სუ­ხო პრო­ექ­ტებს. წელს მსოფ­ლი­ოს 150 ქვეყ­ნის 1400 პრო­ექ­ტი­დან 64 გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი შე­ირ­ჩა. სა­ქარ­თვე­ლოს გუნდში სამი მო­ნა­წი­ლეა - სო­ფიო ჩიხ­ლა­ძე, თინა გი­ორ­გა­ძე და თეკ­ლა ხმი­ა­დაშ­ვი­ლი. სოფო და თეკ­ლა ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ამე­რი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის მე-11 კლა­სის მოს­წავ­ლე­ე­ბი არი­ან, თინა
კი ამე­რი­კის „Bard College“ კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის პირ­ვე­ლი კურ­სის სტუ­დენ­ტია. პრო­ექ­ტის შე­სა­ხებ მათ AMBEBI.GE-ს უამ­ბეს:

თქვე­ნი გუნ­დი გახ­და ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი AEIF (Alumni Engagement Innovation Fund)-ის საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი. რას წარ­მო­ად­გენს თქვე­ნი პრო­ექ­ტი?


ჩვე­ნი პრო­ექ­ტი გუ­ლის­ხმობს 12-დან 17 წლამ­დე დევ­ნი­ლი ბავ­შვე­ბის­თვის STEM სა­შა­ბა­თო სკო­ლის ორ­გა­ნი­ზე­ბას, სა­დაც ბავ­შვებს ჩა­უ­ტარ­დე­ბათ გაკ­ვე­თი­ლე­ბი რო­ბო­ტი­კა­ში, პროგ­რა­მი­რე­ბა­ში და სხვა STEM მი­მარ­თუ­ლე­ბის საგ­ნებ­ში. პრო­ექ­ტი ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის ამე­რი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის ჩარ­თუ­ლო­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. ამე­რი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის შე­ნო­ბა­ში მო­ხა­ლი­სე­ე­ბი (ამა­ვე სკო­ლის უფ­როსკლა­სე­ლე­ბი) სამ ნა­კა­დად ჩა­ა­ტა­რე­ბენ გაკ­ვე­თი­ლებს.

ჩვე­ნი პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი არის და­ვა­ინ­ტე­რე­სოთ ბავ­შვე­ბი სა­მეც­ნი­ე­რო საგ­ნე­ბით და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით, ვაჩ­ვე­ნოთ რამ­დე­ნად პერ­სპექ­ტი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბია, გა­ვუ­ჩი­ნოთ სურ­ვი­ლი, რომ გან­ვი­თარ­დნენ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით. არ­სე­ბობს უამ­რა­ვი უფა­სო სას­წავ­ლო რე­სურ­სი, კლუ­ბე­ბი, კურ­სე­ბი. გვინ­და
და­ვა­ნა­ხოთ ბავ­შვებს, რომ მეც­ნი­ე­რე­ბა არ არის რთუ­ლი და მი­უწ­ვდო­მე­ლი, პი­რი­ქით, სა­ხა­ლი­სო და სა­ინ­ტე­რე­სოა. გარ­და ამი­სა, ჩვენ გვაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ვაჩ­ვე­ნოთ ბავ­შვებს სწავ­ლე­ბის ის უნი­კა­ლუ­რი სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის ამე­რი­კულ აკა­დე­მი­ა­შია და­ნერ­გი­ლი. ეს არის ოვა­ლურ, „ჰარკნე­სის“ მა­გი­დას­თან მე­ცა­დი­ნე­ო­ბა. ამ მა­გი­დას­თან ყვე­ლა თა­ნას­წო­რია - ბავ­შვე­ბი და მას­წავ­ლე­ბე­ლი მსჯე­ლო­ბენ, დე­ბა­ტე­ბით სწავ­ლო­ბენ. აქ არ არის სა­ჭი­რო არაფ­რის და­ზე­პი­რე­ბა. ყა­ლიბ­დე­ბა კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის, სა­კუ­თა­რი აზ­რის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის და გად­მო­ცე­მის უნა­რი. ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. ამას­თან ტექ­ნი­კურ საგ­ნებ­თან ერ­თად და­მა­ტე­ბუ­ლი გვაქვს რამ­დე­ნი­მე ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი სა­გა­ნიც, რაც უფრო მრა­ვალ­ფე­რო­ვანს და სა­ხა­ლი­სოს გახ­დის სწავ­ლე­ბის პრო­ცესს.

რო­გო­რი იყო საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის პი­რო­ბე­ბი? რო­გორ ჩა­ერ­თეთ მას­ში?

ამ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა ნე­ბის­მი­ერ, ამე­რი­კის სა­ელ­ჩოს მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლეს შე­ეძ­ლო. ერ­თა­დერ­თი პი­რო­ბა იყო, რომ სამი ნე­ბის­მი­ე­რი პროგ­რა­მის კურსდამ­თავ­რე­ბუ­ლი ერთ გუნ­დად უნდა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი­ყო და ერთი პრო­ექ­ტი წა­რედ­გი­ნა. შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი იყო რა­მო­დე­ნი­მე თემა - მეც­ნი­ე­რე­ბის, ტექ­ნო­ლო­გი­ის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და ინო­ვა­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა, ქა­ლე­ბის რო­ლის გაძ­ლი­ე­რე­ბა, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა და სხვა. ჩვენ სწო­რედ ბოლო თემა შე­ვარ­ჩი­ეთ. გუნდში სამ­ნი ვართ - მე, თინა გი­ორ­გა­ძე და თეკ­ლა ხმი­ა­დაშ­ვი­ლი. სა­მი­ვე ამე­რი­კის სა­ელ­ჩოს მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ბა­ნა­კის WiSCI მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ვი­ყა­ვით, ხოლო თინა ასე­ვე FLEX კურსდამ­თავ­რე­ბუ­ლია.
განაგრძეთ კითხვა
43
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
გამოკითხვა
მოახერხეთ თუ არა დასასვენებლად ბავშვების წაყვანა, ხართ თუ არა კმაყოფილი და რა თანხა დაგიჯდათ ეს დაახლოებით?