"ცუდი ნიშანია, რომ ქალაქში, ცოფი გამოჩნდა... ქუჩაში ე.წ. მაწანწალა ძაღლები არ უნდა დადიოდნენ" - ამირან გამყრელიძის რეკომენდაციები
"ცუდი ნიშანია, რომ ქალაქში, ცოფი გამოჩნდა... ქუჩაში ე.წ. მაწანწალა ძაღლები არ უნდა დადიოდნენ" - ამირან გამყრელიძის რეკომენდაციები
და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ადა­მი­ა­ნებ­მა უნდა იცოდ­ნენ, რომ უც­ნო­ბი ძაღ­ლის მიერ გა­კაწ­ვრის შემ­თხვე­ვა­ში მი­მარ­თონ შე­სა­ბა­მის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს. რო­გორც გამ­ყრე­ლი­ძემ „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს" გა­ნუ­ცხა­და, ადა­მი­ა­ნი მხო­ლოდ მა­შინ უნდა აიც­რას, როცა ის და­ი­კ­ბი­ნე­ბა ან და­ი­დორ­ბლე­ბა უც­ნო­ბი ცხო­ვე­ლის მიერ. ამას­თან, რო­გორც გამ­ყრე­ლი­ძე აღ­ნიშ­ნავს, ცო­ფის ვაქ­ცი­ნას, წი­ნას­წარ, პრე­ვენ­ცი­უ­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა არ აქვს.

მი­სი­ვე თქმით, სა­ჭი­როა ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლე­ბის აცრა და ეს კულ­ტუ­რა უნდა და­ი­ნერ­გოს ქვე­ყა­ნა­ში.

„ცოფი არის ერ­თა­დერ­თი და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც 100%-ით არის სა­სიკ­ვდი­ლო. ჯერ­ჯე­რო­ბით, კა­ცობ­რი­ო­ბამ ცო­ფის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ ვერც ერთი წა­მა­ლი ვერ გა­მო­ი­გო­ნა. ცოფი თუ გან­ვი­თარ­და
ადა­მი­ან­ში, სამ­წუ­ხა­როდ, ვე­რა­ფერს ვერ უშ­ვე­ლით. ამი­ტომ ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე დიდი აღ­მო­ჩე­ნა, რაც კა­ცობ­რი­ო­ბის და მე­დი­ცი­ნის ის­ტო­რი­ა­ში არის, არის ცო­ფის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის შექ­მნა. ცოფი უკვე აღარ აწუ­ხებს ცი­ვი­ლი­ზე­ბულ სამ­ყა­როს, ცოფი აწუ­ხებს გან­ვი­თა­რე­ბად ქვეყ­ნებს. ჩვენ სე­რი­ო­ზუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დავ­დგით. 2014 წელს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრომ აცრა მაქ­სი­მა­ლუ­რად მი­უ­სა­ფა­რი ძაღ­ლე­ბი და ყო­ველ­წლი­უ­რად საკ­მა­ოდ დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით თან­ხა იხარ­ჯე­ბა ე.წ. პოს­ტექ­სპო­ზი­ცი­ურ ვაქ­ცი­ნა­ცი­ა­ზე. ანუ როცა დაკ­ბენს, გა­კაწ­რავს ნე­ბის­მი­ე­რი ძაღ­ლი ადა­მი­ანს, ხდე­ბა ვაქ­ცი­ნა­ცია ადა­მი­ა­ნის. 2015, 2016, 2017- ეს სამი წელი ცო­ფის შემ­თხვე­ვა ადა­მი­ან­ში არ გვქო­ნია და ეს იყო ძა­ლი­ან დიდი მიღ­წე­ვა. 2018 წელს იყო 2 შემ­თხვე­ვა, აქე­დან ერთი იყო ჩვენ მიერ არა­კონ­ტრო­ლი­რე­ბა­დი ტე­რი­ტო­რი­ი­დან,
რის შემ­დე­გაც აფხა­ზეთს ჩვენ ვაქ­ცი­ნე­ბით და­ვეხ­მა­რეთ და 2019 წელს ერთი შემ­თხვე­ვა გვქონ­და, ისიც არა­კონ­ტრო­ლი­რე­ბა­დი ტე­რი­ტო­რი­ი­დან.

წელს ჯერ­ჯე­რო­ბით არ გვაქვს ადა­მი­ან­ში ცო­ფის შემ­თხვე­ვე­ბი, მაგ­რამ ცუდი ნი­შა­ნია, რაც გა­მოჩ­ნდა რომ ქა­ლაქ­ში, ძაღ­ლებ­ში გა­მოჩ­ნდა ცოფი. მე ბევ­რჯერ მო­ვუ­წო­დე და კი­დევ მო­ვუ­წო­დებთ ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის შე­სა­ბა­მის სამ­სა­ხუ­რებს, მა­წან­წა­ლა ძაღ­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ასე­ვე, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრომ გა­აქ­ტი­უ­როს კვლე­ვე­ბი და აც­რე­ბი. ადა­მი­ა­ნებ­მა უნდა იცოდ­ნენ, რომ უც­ნო­ბი ძაღ­ლის მიერ გა­კაწ­ვრის შემ­თხვე­ვა­ში მი­მარ­თონ შე­სა­ბა­მის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს. ყვე­ლა­ზე მეტი აცრა მო­დის ხოლ­მე პატ­რო­ნი­ან ძაღ­ლებ­ზე. სა­ჭი­როა ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლე­ბის აცრა და ეს კულ­ტუ­რა უნდა და­ი­ნერ­გოს ქვე­ყა­ნა­ში," - გა­ნა­ცხა­და გამ­ყრე­ლი­ძემ.

მი­სი­ვე თქმით, ცო­ფის აცრა არ არის ისე­თი აცრა, რო­მე­ლიც წი­ნას­წარ უნდა გა­კეთ­დეს მეტი ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის­თვის.

„პრე­ვენ­ცი­უ­ლად ცო­ფის წი­ნა­აღ­მდეგ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი იც­რე­ბი­ან, რო­მელ­თაც მუდ­მი­ვად აქვთ ცხო­ვე­ლებ­თან შე­ხე­ბა. მა­გა­ლი­თად ზო­ო­პარ­კის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი, მო­ნა­დი­რე­ე­ბი და ა.შ. უნდა აიც­რას ადა­მი­ა­ნი მხო­ლოდ მა­შინ, როცა ის და­ი­კ­ბი­ნე­ბა ან და­ი­დორ­ბლე­ბა უც­ნო­ბი ცხო­ვე­ლის მიერ. ამას­თან, ად­გი­ლობ­რივ­მა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებ­მა ად­გი­ლობ­რივ ძაღ­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით უნდა გა­აძ­ლი­ე­რონ შე­სა­ბა­მი­სი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი. არ­სე­ბობს იზო­ლა­ტო­რე­ბი ძაღ­ლე­ბის, სა­დაც ამ მა­წან­წა­ლა ძაღ­ლებს უვ­ლი­ან და ქუ­ჩა­ში ე.წ. მა­წან­წა­ლა ძაღ­ლე­ბი არ უნდა და­დი­ოდ­ნენ, იმი­ტომ, რომ ისი­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის­თვის სა­ში­შე­ბი არი­ან. ადა­მი­ა­ნებ­მა, რომ­ლებ­საც ძაღ­ლე­ბი ჰყავთ, არ უნდა გა­მო­იყ­ვა­ნონ ისი­ნი პი­რის დამ­ცა­ვის გა­რე­შე. არ უნდა გა­ვა­ღი­ზი­ა­ნოთ ძაღ­ლე­ბი. ძაღ­ლი სა­ში­შია მხო­ლოდ მა­შინ თუ და­უ­ზი­ა­ნა ადა­მი­ანს კანი," - გა­ნა­ცხა­და გამ­ყრე­ლი­ძემ.
3147
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (1)
ლიკა, 40 წლის
0
მინდა, გამოაქვეყნოთ ეს წერილი და ჩემი გულისტკივილი: "ალბათ ძალიან არაპოპულარულ თემაზე ვწერ და ძაღლების დამცველები ჩამქოლავენ, მაგრამ მართლა აღარ შემიძლია, უკვე შეუძლებელი გახდა ამ ქალაქში ცხოვრება ყველა მხრივ და ეს უპატრონო ძაღლები ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა, რომელიც მარტო მე ნამდვილად არ მაწუხებს, ჩემ დღეშია უამრავი ადამიანი, უბრალოდ ხმას ვერ იღებს ბევრი. რაღაცას რომ იტყვი, ცხოველების მოძულედ შეგრაცხავენ, მაგრამ ხომ შეიძლება, მეც, ამ ქვეყნის ჩვეულებრივ მოქალაქეს მქონდეს ჩემი ცხოვრებისეული უფლებები, მქონდეს უფლება, რომ ვიცხოვრო? ყოველთვის მიყვარდა ძაღლები, მაგრამ თუ დამიჯერებთ, ვეღარ ვიტან! საერთოდ აღარ მძინავს, აღარ შემიძლია! გამუდმებით საუბრობენ ექიმები იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის სრულფასოვანი ძილი. თუ დამიჯერებთ, აღარც კი მახსოვს, ბოლოს როდის მეძინა, სრულფასოვნად კი არა, უბრალოდ - მეძინა. ამ ქალაქში ბოლო დროს ისედაც წარმოუდგენლად რთული გახდა ცხოვრება, ადამიანები საერთოდ აღარ ითვალისწინებენ ერთმანეთს - ყველა თავის სურვილზე ცხოვრობს და როცა მოესურვება, მაშინ ჩართავს მანქანაში მაღალ ხმაზე სიმღერებს (შუა ღამისას), ან იყვირებს მთვრალი, ან გადმოისვრის ბავშვის საფენს აივნიდან პირდაპირ შენს ცხვირწინ, ან სიგარეტს დააფერფლებს შენს სარეცხს... ვინ მოთვლის, რამდენი ასეთი რამ ხდება მუდმივად... მაგრამ ეს ძაღლების თემა უკვე სრულიად გამოვიდა კონტროლიდან. მხოლოდ ჩემი უბნის ამბავს მოვყვები, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ ყველგან ერთი და იგივე სიტუაციაა. წლების განმავლობაში თანდათან მომრავლდა ძაღლები - ძირითადად, უპასუხისმგებლო ადამიანების მიერ ვითომ შინ წაყვანილი და მერე უპატრონოდ გარეთ გაგდებული ცხოველები. ორი შვილი მყავს. ჯერ ერთი, მართლა მეშინია იმის, რომ ეს ჯგროდ მოსიარულე ძაღლები უკბენენ, ბევრი შემთხვევა იყო, რომ გაკრეს კბილი ადამიანებს. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში მიჰყავთ და ესეც წაროიდგენელია - ანუ უნდა ეცეს მაინცდამაინც და დაასახიჩროს, რომ რამე ზომები მიიღონ. გარდა კბენისა, ხშირად იციან გამოდევნება და დაყეფება ადამიანესთვის და ბავშვს კი არა, დიდსაც ეშინია. ასევე მოუვლელობის გამო, ამრავლებენ რწყილებს, ტკიპებს და ბევრ მკბენარს. რამდენჯერაც ბავშვი ჩავიდა ეზოში, იმდენჯერ რწყილებისგან დაკბენილი ამოვიდა. და აი ამ ყველაფერთან ერთად, ყველაზე დიდი პრობლემაა მთელი ღამე და დილა დაუსრულებელი ყეფა. წარმოუდგენელია, რომ დაიძინო ამ ხმაურში. ვნატრობ, ცუდი ამინდი იყოს, წვიმდეს, რომ არც მთვრალებმა იბოდიალონ გარეთ და მით უმეტეს, ძაღლებმა რომლებისთვისაც სხვა გამონაკლისები არ არსებობს. წამით რომ ჩაგთვლემს, უცებ გაღვიძებს ეს გამალებული ყეფა. ამ სიცხეში ფანჯრებსაც კი ვხურავთ, მაგრამ არ ახშობს ხმაურს. არც მე მძინავს, არც ჩემს შვილებს და არც მეზობლების უდიდეს ნაწილს. მთვარეულივით დავდივარ... ნუთუ არ შეიძლება, მთავრობამ იზრუნოს ამაზე, ააშენოს ერთი დიდი თავშესაფარი და ჰყავდეს იქ . არ გვაქვს ელემენტარული ძილის უფლება ადამიანებს? არ არის საკმარისი, მთელი დღე რომ საარსებო ფულის შოვნის საშინელ ფერხულში ვართ ჩაფლული, ვშრომობთ, ვცხოვრობთ ისედაც დასტრესილ გარემოში, ნუთუ ძილის უფლებაც არ გვაქვს?"
09:13 / 03-07-2020
მსგავსი სიახლეები

გამოკითხვა
რომელია თქვენი ბავშვის საყვარელი მულტფილმი?
ყველაზე კითხვადი