სიახლეებიკალეიდოსკოპი
კახა კალაძის განცხადებით, წელს საახალწლო სოფელი არ მოეწყობა და მის მოსაწყობად გათვლილი თანხით გაჭირვებულ ოჯახებს დაეხმარებიან
კახა კალაძის განცხადებით, წელს საახალწლო სოფელი არ მოეწყობა და მის მოსაწყობად გათვლილი თანხით გაჭირვებულ ოჯახებს დაეხმარებიან
დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რის, კახა კა­ლა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, წელს თბი­ლის­ში სა­ა­ხალ­წლო სო­ფე­ლი არ მო­ე­წყო­ბა. რო­გორც კა­ლა­ძემ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე აღ­ნიშ­ნა, თბი­ლი­სის მე­რი­ამ ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა არ­სე­ბუ­ლი ეპიდ­ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე მი­ი­ღო. ამას­თან, მი­სი­ვე ინ­ფორ­მა­ცი­ით, იმ თან­ხით, რაც სა­ა­ხალ­წლო სოფ­ლის მო­წყო­ბის­თვის იყო გა­მო­ყო­ფი­ლი, გა­ჭირ­ვე­ბულ ოჯა­ხებს და­ეხ­მა­რე­ბი­ან.

"არ­სე­ბუ­ლი ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ის შე­ზღუდ­ვე­ბი რომ­ლე­ბიც არის და­წე­სე­ბუ­ლი და ზო­გა­დად იმის­თვის, რომ გა­ვუფრ­თხილ­დეთ ერ­თმა­ნე­თის ჯანრმთე­ლო­ბას, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ვი­ღეთ, რომ წელს სა­ა­ხალ­წლო სო­ფე­ლი ვერ გა­კეთ­დე­ბა. ეს, ფაქ­ტობ­რი­ვად, გახ­სნის მი­ზი­დუ­ლო­ბის ცენ­ტრს და დიდი საფრ­თხე იყო იმის, რომ ბევ­რი ა
და­მი­ა­ნი მი­ვი­დო­და ბავ­შვე­ბით, ბე­ბი­ე­ბით, ბა­ბუ­ე­ბით და გა­ჭირ­დე­ბო­და კონ­ტრო­ლი და უხერ­ხუ­ლი იქ­ნე­ბო­და მო­სუ­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის გეთ­ქვა, რომ არ შეხ­ვი­დე სა­ა­ხალ­წლო სო­ფელ­ში.

ასე­ვე, მინ­და ვთქვა, რომ ჩვენ და­ახ­ლო­ე­ბით 700 000 - 800 000 ლარი გვიჯ­დე­ბო­და სა­ა­ხალ­წლო სო­ფე­ლი და ეს თან­ხე­ბი, რაც უნდა და­ხარ­ჯუ­ლი­ყო მას­ზე, მი­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა სა­რე­ზერ­ვო ფონდში და და­ვეხ­მა­რე­ბით იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც ყვე­ლა­ზე მე­ტად სჭირ­დე­ბა ჩვე­ნი თა­ნად­გო­მა. ეს იქ­ნე­ბა საკ­ვე­ბით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა წი­ნა­სა­ა­ხალ­წლო დღე­ებ­ში და ამის­თვის ჩვენ პლატ­ფორ­მა უკვე შექ­მნი­ლი გვაქვს.

უკვე ნა­ხე­ვა­რი მი­ლი­ო­ნი ლა­რია გა­მო­ყო­ფი­ლი და ხდე­ბა საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბით მო­მა­რა­გე­ბა და მომ­დევ­ნო დღე­ებ­ში და­ვი­წყებთ და­რი­გე­ბას. ჩვენ გვაქვს სრუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლი ოჯა­ხე­ბის და მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ვუ­წყობთ ხელს. ყო­ველ­წლი­უ­რად 330 მი­ლი­ონ­ზე ცოტა მეტი იყო გან­სა­ზღვრუ­ლი ბი­უ­ჯეტ­ში იმის­თვის რომ და­ვეხ­მა­როთ და ხელი შე­ვუ­წყოთ სო­ცი­ა­ლუ­რი და ჯან­დაც­ვის
მი­მარ­თლე­ბით იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც ყვე­ლა­ზე მე­ტად სჭი­დე­ბო­და დახ­მა­რე­ბა. ერ­თა­დერ­თი მი­მარ­თლე­ბა, რო­მელ­საც ერთი თეთ­რი არ მოკ­ლე­ბია პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში ეს იყო ჯან­დაც­ვის და სო­ცი­ა­ლუ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბა. რო­გორც აღ­ვნიშ­ნე, სა­ა­ხალ­წლო სო­ფელ­ში და­სა­ხარ­ჯი თან­ხე­ბი მი­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბას იმის­თვის, რომ შე­ვი­ძი­ნოთ საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტე­ბი“, - გა­ნა­ცხა­და კა­ლა­ძემ.

მან ასე­ვე მო­უ­წო­და მო­ხა­ლი­სე­ებს, რომ ჩა­ერ­თონ ამ პრო­ექ­ტში და მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღონ პრო­დუქ­ტე­ბის და­რი­გე­ბა­ში.

"მინ­და გა­მო­ვეხ­მა­უ­რო ბიზ­ნეს სექ­ტორს და მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო მხარ­დაჭ­რის­თვის. უკვე ბევ­რი ზარი შე­მო­ვი­და ცხელ ხაზ­ზე რომ არის სრუ­ლი მზად­ყოფ­ნა იმის­თვის, რომ მა­თაც მი­ი­ღონ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა ამა­ში. ეს პლატ­ფორ­მა შექ­მნი­ლია ყვე­ლას­თვის და ასე­ვე მინ­და მივ­მარ­თო ახალ­გაზ­რდებს და მო­ხა­ლი­სე­ებს, ვი­საც სურ­ვი­ლი გაქვთ ჩა­ერ­თოთ ამ ღო­ნის­ძე­ბა­ში და და­ეხ­მა­როთ მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტს პრო­დუქ­ტე­ბის მი­ტა­ნა­ში. ჩვენ გვაქვს სრუ­ლი მზად­ყოფ­ნა, მოხ­დე­ბა ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­დამ­ზა­დე­ბა. რა თქმა უნდა, ყვე­ლა­ნა­ი­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის წე­სე­ბი იქ­ნე­ბა და­ცუ­ლი“, - გა­ნა­ცხა­და კა­ლა­ძემ.
ინტერპრესნიუსი
ბეჭდვა