ლიბერთის ახალი გუნდი, ახალ უნიკალურ პროდუქტებთან ერთად, ყველა ასაკის მომხმარებელს მარტივ, გასაგებ და ხელმისაწვდომ მომსახურებას შესთავაზებს
ლიბერთის ახალი გუნდი, ახალ უნიკალურ პროდუქტებთან ერთად, ყველა ასაკის მომხმარებელს მარტივ, გასაგებ და ხელმისაწვდომ მომსახურებას შესთავაზებს
„ახა­ლი ლი­ბერ­თი ახა­ლი ცხოვ­რე­ბის­თვის“ სტრა­ტე­გი­ის ფარ­გლებ­ში ლი­ბერ­თის გუნ­დი მომ­ხმა­რებ­ლებს ახალ პრო­დუქ­ტებს ნო­ემ­ბრი­დან შეს­თა­ვა­ზებს.

ლი­ბერ­თის ახა­ლი მე­ნე­ჯმენ­ტი რამ­დე­ნი­მე მი­მარ­თუ­ლე­ბით მუ­შა­ობს. ერთ-ერ­თია ახა­ლი, უნი­კა­ლუ­რი საკ­რე­დი­ტო ბა­რა­თე­ბის სე­რია, რომ­ლის ანა­ლო­გიც არამ­ხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რე­გი­ონ­ში არ არის.

ამას­თან ერ­თად, ლი­ბერ­თის გუნ­დის წევ­რე­ბი მომ­ხმა­რე­ბელს მუდ­მი­ვად გა­უ­ზი­ა­რე­ბენ სი­ახ­ლე­ებს, ინო­ვა­ცი­ურ ხედ­ვებს და ბან­კის ახა­ლი სტრა­ტე­გი­ის შე­სა­ბა­მი­სად მათ მარ­ტივ, გა­სა­გებ და ხელ­მი­საწ­ვდომ მომ­სა­ხუ­რე­ბას შეს­თა­ვა­ზე­ბენ.

ლი­ბერ­თი, რო­მელ­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე დიდი და­ფარ­ვის ქსე­ლი აქვს, მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის კუ­თხით, ციფ­რულ მი­მარ­თუ­ლე­ბა­საც აქ­ტი­უ­რად ავი­თა­რებს.

ლი­ბერ­თის
ახა­ლი გუნ­დი მუდ­მი­ვად ფიქ­რობს რო­გორც უფ­როს, ასე­ვე მო­მა­ვალ თა­ო­ბა­ზე.

ახა­ლი ლი­ბერ­თი იქ­ნე­ბა მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი
ბან­კი ყვე­ლა ასა­კის ადა­მი­ა­ნის­თვის.

ვაჟა მე­ნაბ­დე, ლი­ბერ­თის მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნეს მი­მარ­თუ­ლე­ბის დი­რექ­ტო­რი:


ლი­ბერ­თის გუნ­დის ახა­ლი ხედ­ვა გუ­ლის­ხმობს იმას, რომ ჩვენს მომ­ხმა­რე­ბელს გა­ვუ­მარ­ტი­ვოთ ცხოვ­რე­ბა, სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბე­ბი და ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლე­ბი ვი­ყოთ მთლი­ა­ნად მათი ინ­ტე­რე­სე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა­ზე. ვა­პი­რებთ, მომ­ხმა­რე­ბელს შევ­თა­ვა­ზოთ არა ის პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჩვენ გვჭირ­დე­ბა, არა­მედ და­ვა­ი­დენ­ტი­ფი­ცი­როთ, რა სჭირ­დე­ბათ მათ, რა სა­კი­თხის მოგ­ვა­რე­ბა სურთ, რა აწუ­ხებთ და მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ, პერ­სო­ნა­ლუ­რად მი­ვუდ­გე­ბით თი­თო­ე­ულ სეგ­მენტს, თი­თო­ე­ულ ჯგუფს და თი­თო­ე­ულ ადა­მი­ანს. ლი­ბერ­თი მზა­დაა გახ­დეს უნი­ვერ­სა­ლუ­რი ფი­ნან­სუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტი ყვე­ლა ასა­კი­სა და ყვე­ლა სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის.

სწო­რედ ეს არის ჩვე­ნი ახა­ლი სტრა­ტე­გია: მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი, უმაღ­ლე­სი დო­ნის მომ­სა­ხუ­რე­ბა, სეგ­მენ­ტუ­რი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი ცალ­კე­უ­ლ მომ­ხმა­რე­ბელ­თა ჯგუ­ფე­ბი­სად­მი.
mshoblebi


ანი ჯიბ­ლა­ძე, ლი­ბერ­თის სა­ცა­ლო სეგ­მენ­ტის და პრო­დუქ­ტე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი:


ლი­ბერ­თის ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტი თუ მომ­სა­ხუ­რე­ბა იქ­ნე­ბა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი. ახა­ლი პრო­დუქ­ტის შექ­მნის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მხო­ლოდ ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის მოს­მე­ნის და მათი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბის მი­ხედ­ვით მი­ვი­ღებთ. ლი­ბერ­თის ახა­ლი გუნ­დის წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვაც მხო­ლოდ ამ შემ­თხვე­ვა­ში იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ახა­ლი ლი­ბერ­თის მთა­ვა­რი სი­ახ­ლე არის ახ­ლე­ბუ­რი ხედ­ვა. ჩვენ ყვე­ლა­ზე მე­ტად ადა­მი­ა­ნებ­თან გა­ზი­ა­რე­ბუ­ლი, ერ­თობ­ლი­ვი წარ­მა­ტე­ბის გვჯე­რა. ჩვენ­თვის მომ­ხმა­რე­ბელ­ზე ზრუნ­ვა და მათ­თვის ცხოვ­რე­ბის გა­მარ­ტი­ვე­ბა ცხოვ­რე­ბის წე­სია და ამი­ტომ, ჩვე­ნი გუნ­დის მი­ზა­ნია, ახა­ლი ლი­ბერ­თის ნე­ბის­მი­ე­რი ახა­ლი პრო­დუქ­ტის თუ სერ­ვი­სის შექ­მნი­სას ვუ­პა­სუ­ხოთ შე­კი­თხვას: რით ვა­უმ­ჯო­ბე­სებთ ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის, მათი ოჯა­ხი­სა თუ ბიზ­ნე­სის ცხოვ­რე­ბას.

ლი­ბერ­თის ახა­ლი გუნ­დი მზა­დაა შექ­მნას ისე­თი პრო­დუქ­ტე­ბი და სერ­ვი­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჩვენს მომ­ხმა­რე­ბელს, დრო­ის გარ­და, ფი­ნან­სე­ბის და­ზოგ­ვა­შიც შე­უ­წყობს ხელს.
mshoblebi


ვაჟა მე­ნაბ­დე, ლი­ბერ­თის მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნეს მი­მარ­თუ­ლე­ბის დი­რექ­ტო­რი:
ლი­ბერ­თი, რო­მე­ლიც ფი­ნან­სურ სექ­ტორ­ში სი­დი­დით მე­სა­მე სის­ტე­მუ­რი ბან­კია, მი­ლი­ონ 600 ათას­ზე მეტ მომ­ხმა­რე­ბელს ემ­სა­ხუ­რე­ბა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ასე­ვე ისიც, რომ ლი­ბერ­თის მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით ყვე­ლა­ზე ფარ­თო სა­ბან­კო ქსე­ლი აქვს და უფ­რო­სი თა­ო­ბის მომ­ხმა­რე­ბელს ემ­სა­ხუ­რე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ლი­ბერ­თის გუნ­დის­თვის ჩვე­ნი უფ­რო­სი თა­ო­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბა, პირ­ველ რიგ­ში, დიდი პა­ტი­ვი და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა. უფ­რო­სი ასა­კის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი ჩვენ­თვის ძა­ლი­ან ძვირ­ფა­სი, ღი­რე­ბუ­ლი და პა­ტივსა­ცე­მი ხალ­ხია. მუდ­მი­ვად ვიკ­ვლევთ მათ სა­ჭი­რო­ე­ბებს, რა აწუ­ხებთ, რა სჭირ­დე­ბათ ბან­კის­გან. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ჩვენ უკვე დავ­ნერ­გეთ ლო­ი­ა­ლო­ბის საკ­მა­ოდ ბევ­რი პროგ­რა­მა, მათ შო­რის არის ფას­დაკ­ლე­ბე­ბის პროგ­რა­მა - რამ­დე­ნი­მე საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ქსე­ლურ ობი­ექ­ტში, მათ შო­რის სა­აფ­თი­ა­ქო ქსელ­ში, სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ჩვე­ნი უფ­რო­სი თა­ო­ბის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის მოქ­მე­დებს სა­უ­კე­თე­სო ფასი ლი­ბერ­თის პლას­ტი­კუ­რი ბა­რა­თე­ბით გა­დახ­დი­სას.

ანი ჯიბ­ლა­ძე, ლი­ბერ­თის სა­ცა­ლო სეგ­მენ­ტის და პრო­დუქ­ტე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი:
ჩვენ, ლი­ბერ­თის ახა­ლი გუნ­დის წევ­რე­ბი, რამ­დე­ნი­მე მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვმუ­შა­ობთ. და­ვა­ა­ნონ­სეთ ახა­ლი, უნი­კა­ლუ­რი საკ­რე­დი­ტო ბა­რა­თე­ბის სე­რია, რომ­ლის ანა­ლო­გიც არა მხო­ლოდ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, არა­მედ ჩვენს რე­გი­ონ­შიც არ არის. ამ პრო­დუქტს სულ მალე წარ­ვუდ­გენთ მომ­ხმა­რე­ბელს. მო­მა­ვა­ლი წლი­დან კი უკვე და­ი­წყე­ბა არ­სე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის რე­დი­ზა­ი­ნი და ახა­ლი გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი სა­ბან­კო პრო­დუქ­ტე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბა. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბის და სი­ახ­ლე­ე­ბის წარ­დგე­ნა მთე­ლი 2022 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაგ­რძელ­დე­ბა.

R
292
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
myquiz
მსგავსი სიახლეები