შეიძლება თუ არა მოგვარეების ქორწინება, ძმებმა დები რომ შეირთონ ცოლად და რას ნიშნავს ნათესაური ქორწინება
შეიძლება თუ არა მოგვარეების ქორწინება, ძმებმა დები რომ შეირთონ ცოლად და რას ნიშნავს ნათესაური ქორწინება
გან­ვაგ­რ­ძობთ სა­უ­ბარს ქორ­წი­ნე­ბა­სა და ჯვრის­წე­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ამ­ჯე­რად, მკითხ­ველ­თა შე­კითხ­ვებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, კი­დევ რამ­დე­ნი­მე სა­კითხს შე­ვე­ხე­ბით.

- ვი­ცით, რომ სის­ხ­ლის­მი­ერ ნა­თე­სა­ვებს შო­რის ქორ­წი­ნე­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია. მე­რამ­დე­ნე თა­ო­ბამ­დე გრძელ­დე­ბა სის­ხ­ლის­მი­ე­რი ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი? რო­მელ თა­ო­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბა?
მა­მა მა­კა­რი:
- სჯუ­ლის კა­ნო­ნის მი­ხედ­ვით, ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი, რო­გორც სის­ხ­ლის­მი­ე­რი, ასე­ვე ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი, გრძელ­დე­ბა ერ­თ­ნა­ი­რი დრო­ით, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც მეშ­ვი­დე თავ­ში, მე­ხუ­თე თა­ო­ბა­ში - ანუ უკ­ვე შვილ­თაშ­ვი­ლე­ბის შვი­ლე­ბის თა­ო­ბა­ში ქორ­წი­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა. ერ­თი თა­ო­ბა, - ვთქვათ, ძმე­ბი, დე­ბი ან და-ძმა­ნი არის ორი თა­ვი, ბი­ძაშ­ვი­ლე­ბი არის ოთხი თა­ვი, ბი­ძაშ­ვი­ლის­შ­ვი­ლე­ბი - უკ­ვე ექ­ვ­სი
თა­ვი და გრძელ­დე­ბა ასე, ანუ მეშ­ვი­დე თა­ვი გა­მო­დის მე­ოთხე თა­ო­ბა. ასე­ვეა ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც. სამ­წუ­ხა­როდ, არ­სე­ბობს ნათ­ლი­ო­ბით და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ნა­თე­სა­ო­ბის პრობ­ლე­მა. ხში­რად ირ­ღ­ვე­ვა ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა. ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბით ნა­თე­სა­ო­ბა­ში რომ არ მოვ­ხ­ვ­დეთ, ამის­თ­ვის უნ­და ვი­ცო­დეთ, ვინ იყო ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბის, ვთქვათ, ბა­ბუ­ის ბა­ბუ­ის ნათ­ლია, თუმ­ცა, ალ­ბათ იშ­ვი­ა­თად თუ იქ­ნე­ბა ადა­მი­ა­ნი, რომ­ელიც და­ა­სა­ხე­ლებს, ვინ იყო ბა­ბუ­ა­მი­სის ბა­ბუ­ის ნათ­ლია. ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­დან მომ­დი­ნა­რე ნა­თე­სა­ვებ­ში ქორ­წი­ნე­ბის კონ­ტ­რო­ლი თით­ქ­მის შე­უძ­ლე­ბე­ლია. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ბევ­რი ასე­თი ნა­თე­სა­ვი იყოს ქორ­წი­ნე­ბა­ში მხო­ლოდ იმის გა­მო, რომ არ იცოდ­ნენ, რომ ნა­თე­სა­ვე­ბი არი­ან. თუმ­ცა, და­ქორ­წი­ნე­ბი­სას ყვე­ლა­ნა­ი­რად უნ­და ვე­ცა­დოთ, რომ გა­მო­ვიკ­ვ­ლი­ოთ ნა­თე­სა­ო­ბი­თი კავ­ში­რე­ბი.

- ვის­ზე ვრცელ­დე­ბა ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა?
- ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა იწყე­ბა ნათ­ლი­ი­დან და ნათ­ლუ­ლი­დან და ნათ­ლუ­ლის მშობ­ლე­ბი­დან. ნათ­ლი­ა­სა და ნათ­ლუ­ლის მშობ­ლებს შო­რის მყარ­დე­ბა ნა­თე­სა­უ­რი
კავ­ში­რი. რაც შე­ე­ხე­ბა ნათ­ლუ­ლის და-ძმებს, ნათ­ლუ­ლის ბი­ძებს, დე­ი­დებ­სა და მა­მი­დებს, მათ­თან ნათ­ლი­ას ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი არა აქვს. ნა­თე­სა­ო­ბა იწყე­ბა უშუ­ა­ლოდ ნათ­ლი­ი­დან და ნათ­ლუ­ლი­დან და ვრცელ­დე­ბა მათ შთა­მო­მავ­ლო­ბა­ზე და ნათ­ლუ­ლის მშობ­ლებ­ზე. ერ­თ­მა­ნე­თის ნა­თე­სა­ვე­ბი ხდე­ბი­ან ნათ­ლუ­ლის სუ­ლი­ე­რი და ხორ­ცი­ე­ლი მშობ­ლე­ბი, - ნათ­ლია და ხორ­ცი­ე­ლი მშობ­ლე­ბი და ნათ­ლი­ი­სა და ნათ­ლუ­ლის შთა­მო­მავ­ლო­ბა.

- ასე­ვე არ­სე­ბობს მძახ­ლო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბაც...
- სჯუ­ლის კა­ნო­ნი კრძა­ლავს მძახ­ლო­ბით ნა­თე­სა­ო­ბა­ში მყოფ­თა ქორ­წი­ნე­ბა­საც. ვთქვათ, ადა­მი­ანს ჰყავ­და ცო­ლი, და­შორ­და მას და მე­ო­რედ და­ო­ჯახ­და. პირ­ვე­ლი ცო­ლის ნა­თე­სა­ვებ­სა და მე­ო­რე ცო­ლის ნა­თე­სა­ვებს (თა­ო­ბებს ვგუ­ლის­ხმობ) შო­რი­საც კი არ შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბა. მარ­თ­ლაც სა­ო­ცა­რია, მათ შო­რის სის­ხ­ლის­მი­ე­რი ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი არ არ­სე­ბობს, მაგ­რამ ეს მოვ­ლე­ნა ქორ­წი­ნე­ბის აკ­რ­ძალ­ვის მუხ­ლ­ში შე­დის.

- შე­იძ­ლე­ბა თუ არა, ორ დედ­მა­მიშ­ვილს შო­რის ქორ­წი­ნე­ბა? ვთქვათ, დებ­მა იქორ­წი­ნონ ძმებ­ზე? თუ ასე­თი ქორ­წი­ნე­ბა შედ­გა, რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცეს ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყო­ფი წყვი­ლი?
- ეს არის მძახ­ლო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა და ამის გა­მო ორ დედ­მა­მიშ­ვილს შო­რის ქორ­წი­ნე­ბა იკ­რ­ძა­ლე­ბა. არ­სე­ბობს ნა­თე­სა­ო­ბი­თი ქორ­წი­ნე­ბის ორი კა­ტე­გო­რია: ერ­თი, რო­დე­საც აუცი­ლებ­ლად უნ­და და­ინ­გ­რეს, რად­გან და­უშ­ვე­ბე­ლია, ხო­ლო მე­ო­რე კა­ტე­გო­რი­ის ქო­რ­წი­ნე­ბა­ში მყოფ წყვილ­ზე ხდე­ბა ეპი­ტი­მი­ის და­დე­ბა, მაგ­რამ ქორ­წი­ნე­ბა არ იშ­ლე­ბა. ორ დედ­მა­მიშ­ვილს შო­რის ქორ­წი­ნე­ბა არის ისე­თი ქორ­წი­ნე­ბა, რო­მე­ლიც უნ­და და­ი­შა­ლოს და და­ი­შა­ლოს ის ქორ­წი­ნე­ბაც, რო­მე­ლიც შედ­გა უფ­რო მოგ­ვი­ა­ნე­ბით. თუ ქორ­წი­ნე­ბა მოხ­და ისე­თი კა­ტე­გო­რი­ის ნა­თე­სა­ვებს შო­რის, რო­დე­საც ერ­თი ნა­ბი­ჯია დარ­ჩე­ნი­ლი ნა­თე­სა­ო­ბა­სა და არა­ნა­თე­სა­ობას შო­რის, მღვდელ­მ­თავ­რის მი­ერ წყვილს ეძ­ლე­ვა სა­ეკ­ლე­სიო სას­ჯე­ლი, ეპი­ტი­მია და ხდე­ბა ოჯა­ხის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, ხო­ლო თუ ქორ­წი­ნე­ბა ძა­ლი­ან ახ­ლო ნა­თე­სა­ვებს შო­რის მოხ­და, ოჯა­ხი აუცი­ლებ­ლად უნ­და და­ინ­გ­რეს.

- ვინ არი­ან მძახ­ლო­ბით ნა­თე­სა­ო­ბა­ში მყო­ფი ადა­მი­ა­ნე­ბი?
- მძახ­ლო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა ვრცელ­დე­ბა ჯვრის­წე­რით შე­უღ­ლე­ბუ­ლი წყვი­ლის, ქა­ლი­სა და მა­მა­კა­ცის მშობ­ლებ­სა და ახ­ლო ნა­თე­სა­ვებ­ზე. ისი­ნი უკ­ვე ერ­თ­მა­ნეთ­თან ნა­თე­სა­ურ კავ­შირ­ში არი­ან. ნა­თე­სა­ო­ბის ათ­ვ­ლა ამ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც ხდე­ბა თა­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, რო­გორც ხორ­ცი­ე­ლი და ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბის შემთხ­ვე­ვა­ში.

- აისა­ხე­ბა თუ არა ნა­თე­სა­უ­რი ქორ­წი­ნე­ბის კვა­ლი უარ­ყო­ფი­თად შთა­მო­მავ­ლო­ბა­ზე?
- სა­ერ­თოდ, ნა­თე­სა­უ­რი ქორ­წი­ნე­ბა არის ცოდ­ვა. წი­ნაპ­რის ცოდ­ვე­ბი არ გა­და­დის შთა­მო­მავ­ლო­ბა­ზე, მაგ­რამ ნა­თე­სა­უ­რი ქორ­წი­ნე­ბის დროს, შთა­მო­მავ­ლო­ბა ხში­რად მარ­თ­ლაც გა­მო­დის არა­ჯან­სა­ღი. მათ­ში ხში­რად ვლინ­დე­ბა ფი­ზი­კუ­რი ნაკ­ლი.

- მკითხ­ვე­ლებს ხში­რად აინ­ტე­რე­სებთ, შე­იძ­ლე­ბა თუ არა მოგ­ვა­რე­ზე ან დე­დის მოგ­ვა­რე­ზე ქორ­წი­ნე­ბა?
- მოგ­ვა­რე­ზე, მით უფ­რო - დე­დის მოგ­ვა­რე­ზე ქორ­წი­ნე­ბას ხელს არა­ფე­რი უშ­ლის, თუ მათ შო­რის არ არ­სე­ბობს ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი. გვაქვს ამის ის­ტო­რი­უ­ლი ფაქ­ტე­ბი, - ბაგ­რა­ტი­ონ­თა შო­რის ქორ­წი­ნე­ბე­ბი, ვთქვათ, თა­მარ მე­ფი­სა და და­ვით სოს­ლა­ნის ქორ­წი­ნე­ბა. მათ შო­რის შვიდ­თა­ვი­ა­ნი თა­ო­ბა გა­სუ­ლი იყო და ქორ­წი­ნე­ბა სწო­რედ ამის გა­მო შედ­გა.

იხილეთ მეტი
92212
ბეჭდვა
მოგვწერეთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები
კომენტარები (9)
Natia
0
გამარჯობათ მაინტერესებს. დაშვებულია თუ არა ქორწინება( ჯვრისწერა), თუ კი დაუშვად და დედმამიშვილები დაქორწინდებიან სხვა ერთი გვარის მატარებლებთან, ( მაგალითად სიძე და რძალი ერთი გვარისანი რომ შემოვა ოჯახში)რომელთანაც საერთო ნათესაური კავშირი არ არსებობს?
18:18 / 07-02-2020
ნიკა
0
გამარჯობა მაინტერესებს დედის მხრიდან დიდი ბაბუის ძმის შვილიშვილი ნათესავად ითვლება?
12:59 / 19-11-2019
მსგავსი სიახლეები
ყველაზე კითხვადი